TIPS haron mas luwas mag drive ug mo­tor

haron mas luwas mag­drvie ug mo­tor

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Dafne Wences­lao

Labing dali ug tipid nga trans­porta­syon ang pag mo­tor. Apan kalakip usab ni­ini ang peli­gro sa mga aksi- dente sa kadalanan.

Si­gun sa Global Sta­tus Re­port on Road Safety 2015 sa World Health Or­ga­ni­za­tion ( WHO), diin makit-an ang sta­tis­tics sa DPWH Traffic Ac­ci­dent Record­ing and Anal­y­sis Sys­tem (TAPASI) ni­ad­tong 2013, 53% sa mga ak­si­dente sa kadalanan nga mire­sulta sa ka­matayon mao ang mga ak­si­dente nga dunay kal­abu­tan ang mga two or three-wheeled ve­hi­cles.

Apan bisan sa peli­gro, nakita gi­hapon ni nga prak­tikal nga trans­porta­syon sa pana­hon nga nag­dali na o gus­tong makadaginot sa gasolina.

Sa dak­bayan sa Sugbo, daghang mga mo­tor sa kadalanan labi apil na ang mga ha­bal-ha­bal mao nga ki­na­hanglan i-pri­or­i­dad ang kaluwasan sa pag­biyahe.

Daghan og sim­ple ang mga paagi aron masig­u­rado nga hap­say ang pag­biyahe.

1) Una mo biyahe, ki­na­hanglan nga sakto ang imong i sul-ub. Dakong ta­bang ang pag­sul-ob og jacket, pan­talon ug sir­ado nga sap­atos kon mag­biyahe. Makata­bang ang jacket ug pan­talon aron matabunan ang panit paglikay sa mga pan­gos. Magsilbi sab kini nga cush­ion kon dunay mga ak­si­dente aron ma­likyan ang mga frac­tures o dis­lo­ca­tions.

2) Ug una mag­pada­gan, kin­hanglan kondisyon ang imong mo­tor. I- check ang imong clutch ug brakes. Dunay pana­hon nga dili na mu­paak og tarong ang imong brakes ug clutch. Bisan unsa pa man ang prob­lema sa imong mo­tor, sa mak­ina man kini o dili, dili kini an­gay unya- un­yaon o pasag­dan il­abi na kon ad­law- ad­law ang imong pag­biya he .

3) Usa­hay tun­god sa pag­dali- dali, makalim­tan na ang pag­tunong daan sa side mir­rors. Ang uban, sam­tang nagda- gan na ang mo­tor, diha pa mag-ad­just ug dili na mak­a­ban­tay sa dalan. Ki­na­hanglan na kin­ing us­bon nga habit. Una mu­pada­gan, ki­na­hanglan sakto na ang side mir­rors. Apan kon ma­matik­dan nimo sam­tang nagda­gan naka ug wala na kini matunong, mahimo kang muhunong ug mu­padaplin aron kini taron­gon.

4) Labaw sa tanan, im­por­tante nga mag­sul-ob og sak­tong hel­met. Sa mga ak­si­dente, de­likado kon ma-in­jured ang ulo maong ki­na­hanglan kini pro­tek­ta­han. Daghang klase sa hel­met, apan an­gay ni­mong pil­ion ang lig-on ug makapro­tekta nimo.

Ang hus­tong pag­pan­gan­dam ki­na­hanglang aba­gan sab sa pag­sunod sa mga traffic rules. Ki­na­hanglan nga isip driver dunay disi­plina sa kau­galin­gon haron mas hap­say ug luwas ang pag­biyahe.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.