Mga bu­tang nga gi-dili kun mag­drive ug mo­tor

Cebu Libre - - NEWS - ni Pierre An­gelie B. Cam­pos

Bisan pa­man kun hig­pit nga gi­pa­tu­man sa Land Trans­porta­tion Of­fice kun LTO ang mga balaod nga naghatag og kaluwasan sa mga mo­torista, aduna gi­hapoy mga bad­lun­gon sa atong kadalanan.

Sama sa dili paggamit ug hel­met. Ang Akta Repub­lika 10054 nga nailang Mo­tor­cy­cle Hel­met Act of 2009 nag­mandu sa tanang mag­maniho ug mo­tor­siklo nga mag sul-ob gayud ug pro­tec­tive mo­tor­cy­cle hel­mets. Ang maong hel­met ki­na­hanglan adunay tatak nga ICC kun Im­port Com­mod­ity Clear­ance.

Ang dili mo­tu­man sa maong balaod silotan ug P1,500 sa unang vi­o­la­tion hang­tud P10,000 o sak­mi­ton ang driver’s li­cense.

Sa usa ka pag­tuon, nakita nga 40 por­siento sa mga rid­ers nga wala maggamit ug pro­tec­tive hel­met nakaangkon ug fa­tal head in­jury atol sa ak­si­dente ug makat­ulo usab pil-on ang nakasi­natig brain in­juries tun­god sa pagka parok sa ilang ulo.

Aduna usay uban nga mag­maniho ug mo­tor­siklo bisan walay lisen­sya. Ug kadaghanan kanila anaa sa mga kalung­suran.

Ang si bisan kinsa nga gus­tong mag­maniho ug pang pub­liko o prib­adong sakyanan ki­na­hanglan nga adunay driver’s li­cense. Mao kana ang labing im­por­tante nga bu­tang sa imung pag­maniho.

Hig­pit usab nga gidili ang pag­sul-ob ug tsinelas kun mag drive ug mo­tor. Apan daghan lang gi­hapon ang atong mak­i­tang mga driver nga mag tsinelas sam­tang nag drive.

Gidili usab ang paggamit og mga bu­tang nga mahi­mong motabon sa tibuok na­wong sama sa bon­net o full-face hel- mets nga heav­ily tinted labi na sa mga pam­pub­likong lu­gar.

Ug mas labaw nga gi dili ang pag­maniho og mo­tor­siklo nga adunay angkas nga mga bata kay peli­gro kini hi­l­abina kon ang ilang tiil dili makatungkad sa foot peg.

Aron luwas sa pag­maniho sa mo­tor­siklo, an­gayan sun­don ang gi­latid nga mga lagda sa Land Trans­porta­tion Of­fice kun LTO alang sa kaluwasan sa mga mo­torista og sa pub­liko.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.