Mga du­lang ki­naraan milin­gaw sa Ar­gao

Cebu Libre - - NEWS - ni Mau­rice Jitty M. Vil­laester

MATOD pa sa mga ka­tigu­lan­gan, ang atong ka­ga­hapon maoy salamin kon asa nata nahimu­tang karon. Kini usab ang mag­giya kanato sa atong kaug­maon. Ang mga du­lang ki­naraan gi­hinum­dom pag-usab sa mga ka­bata­nunan sa Ar­gao ni­ad­tong Se­tyem­bre 24, 2016 sa ilang pagsaulog sa Ad­law sa Kublan. Ilang gi­hata­gan og twist ang du­lang triathlon kay imbes nga paglan­goy, pag­bisik­lita, og pag­dan­gan, ang mga ma­nunuwa ni­ini migamit og karang, kirir­ing og sako sa pagkom­pleto sa lima ka kilo­metro nga course. Matod pa ni Roy Co­ma­l­ing, ang nag or­gan­isar sa maong dula, nga dili lang mga bata ang nisalmot ni­ini, apan lakip usab ang mga ham­tong nga nan­gita og lin­gaw ug gana­hang makahinum­dom sa mga ni­agi. “Karong pista, amung gi­huna-huna nga maayo usab nga tagaan namu og kaus­a­ban ang amung mga ak­tibidades. Mao nga naghuna-huna mi og re­lay, apan dili mga dula sa triathlon ang amung gami­ton, kun dili mga dula nga pa­borito gayud sa mga Ar­gaoanon sukad ni­ad­tong mga bata sila,” sulti ni Co­ma­l­ing.

Aron ma­hagit ang mga manuwaay, aduna say mga tri­cy­cle nga mag agi-agi sa mga kadalanan inig sugod sa dula. Kini nagsim­bolo sa pag- abot sa ki­naraan ug karon.

Kin­ing tanan parte lamang sa ka­sumaran sa ika-226 sa pista sa parokya ni San Miguel Ar­changel sa Ar­gao. Ang Ar­gao magse­l­e­brar usab sa ilang ika408 nga ka­sumaran isip usa ka lung­sod karong tu­iga.

KARANG, sako race ug kirir­ing ang gigamit sa usa ka re­lay race sa Ar­gao.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.