Unsa kin­ing Bud­dhismo ug ang mga gi­tudlo ni­ini

Cebu Libre - - NEWS - ni Dafne Wences­lao

Matag usa ka nato naglaum ug kinabuhi nga ma­li­na­won ug malam­boon.

Apan ma­tod sa mga Bud­dhists, ang pagta­bang sa uban, maghatag kan­imu ug good karma nga mag­dala og gasa sa imung kinabuhi.

Dinhi sa syu­dad sa Sugbo, mahimo nimung makat- unan ang pag­paam­bit sa mga maay­ong buhat kauban ang mga Bud­dhists sa Fo Guan Shan Chu Un Tem­ple sa may V.Rama Ave.

Usa ka world­wide or­gan­isas­yon sa mga Bud­dhist monks ang Fo Guan Shan bud­dhist or­der nga gisug­dan ni Ven­er­a­ble Mas­ter Hs­ing Yun nga nag­tudlo sa three acts of good­ness isip giya sa pag­buhat og maayo.

Kini mao ang pagamit sa lawas sa pag­buhat og maayo, pagamit sa baba sa pagsto­rya og mga maay­ong pu­long, ug ang pagamit sa utok sa paghu­nahuna og good thoughts.

Hu­got ang pag­tuo sa mga Bud­dhists sa pag­buhat og maayo aron mahi­mong ' en­light­ened be­ing.' Para nila, bisan kinsa kanato, pwede mahi­mong bud­dha.

Ang Luym Fam­ily gus­tong ma­palambo ang Fo Guan Shan dinhi sa Sugbo maong nag­tukod sila ug shrine ni­ad­tong 1989 ug nakighin­abi sila ni Ven­er­a­ble Mas­ter Hs­ing Yun aron man­gita og monk nga mag­man­age sa shrine.

Nag­padala si Ven­er­a­ble Mas ter Hs­ing Yun og disipolo ug wala nag­dugay, nagde­sisyon ni­ad­tong 2009 ang pam­ilya nga ihatag sa Fo Guan Shan ang tem­plo. Kauban sa monks sa pag-ati­man sa tem­plo ang Budha's Light In­ter­na­tional As­so­ci­a­tion (BLIA) nga usa ka or­gan­isas­yon sa mga lay peo­ple.

Sa pagkakaron, dunay tulo ka shrine ang tem­plo: Guan Yin Pusa Shrine, Di Tsang Pusa ug Omitofo Bud­dha Shrine.

Ang pinakauna nga natukod mao ang shrine alang kang Guan Yin nga adunay saad nga mu­ta­bang sa uban.

Ang Di Tsang Pusa Shrine alang sa bod­hisattva nga si Di Tsang nga nail­han tun­god sa iyang great­est vow nga luwa­son niya ang tanan nga na impy­erno ang sunod gi­tukod.

Kon kita ma­had­lok sa im­peyrno, si Di Tsang gus­tong muadto sa impy­erno aron luwasan ang mga nag- an­tos didto. Misaad sad siyang dili siya

ANG su­lod nga bahin sa Fo Guang Shan Chu Un Tem­ple sa V. Rama Ave. Sa ubos, mga bisita nag-ampo sa es­tatuwa ni Bud­dha.

PHO­TOS BY LITO TECSON

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.