Di­a­per-chang­ing sta­tions sa mga malls gi­planohan

Cebu Libre - - NEWS - / CEBU DAILY NEWS, RICK GABUYA

MGA ma­mal­i­tay o mga mall go­ers nga adunay mga tsik­it­ing nga nagk­i­na­hanglan ug di­na­liang pag-ilis sa di­a­pers, dili na ki­na­hanglang mataranta.

Tun­god kay kung ma apruba­han na unya sa kon­seho ang pro­posed or­di­nance ni Cebu City Coun­cilor Pas­tor Al­cover Jr., ang tanang prib­ado ug pang pub­liko nga mga es­tab­lise­mento sad a kbay an ki­na­hangl an magbu­tang na ug baby di­a­per-chang­ing fa­cil­i­ties sa ilang mga re­strooms.

Kin­ing mga es­tab­lise­mento naglakip sa mga sine­han, sports are­nas, au­di­to­ri­ums, cul­tural com­plexes ug ex­hi­bi­tion halls;

mga gaso­line sta­tions, su­per­mar­kets, restau­rants, li­braries, pas­sen­ger ter­mi­nals ug uban pa.

Matud pa ni Al­cover nga ang maong kahi

manan da­pat “specif­i­cally de­signed sta­tion that at­taches to a wall, ta­ble or counter top.”

Ki­na­hanglan aduna kini igong lu­gar diin puede mag ilis ug di­a­pers ug adunay timail­han.

Kung maapruba­han man gani ang maong or­di­nansa, gi­man­d­uan ang Busi­ness Per­mit and Li­cens­ing Offic eu gang Joint In­spec­tion Teams a kagamhanan sa dak­bayan sa Sugbo nga maoy istrik­tong mu im­ple­mento ni­ini.

Apan ang or­di­nansa naglangkub usab ug tulo ka mga sit­wasyon diin puedeng ma ex­empt ni­ini.

Ang una kung walay phys­i­cal al­ter­na­tive diin puedeng ibu­tang ang maong kahi­manan.

Ikaduha, kung ang gasto sa pag­tukod sa maong pasil­i­dad mu­la­pas sa 10 por­siyento sa gasto sa pag­tukod, pag­palit o pag-usab sa lu­gar diin ang maong pati­gayon nahimu­tang.

Ang ikat­ulo nga ra­son mao nga kung ang pansayan sa maong es­tab­lise­mento dili para sa pub­liko.

“All es­tab­lish­ments and de­vel­op­ers and/or op­er­a­tors of pub­lic and pri­vate es­tab­lish­ments are hereby given a pe­riod of one year to com­ply af­ter the pub­li­ca­tion of this or­di­nance in a lo­cal news­pa­per of gen­eral cir­cu­la­tion ,” nagkanayon ang maong pro­posed or­di­nance.

Nag-apil usab kini sa mga mahimung isilot sa mga dili mu­tu­man ni­ini. Hata­gan ug warn­ing ang mga first time vi­o­la­tors uban ang kondisyon nga ilang itukod ang maong pasil­i­dad su­lod sa 15 ka ad­law.

Sa ikaduha nga paglapas sa maong or­di­nansa, aduna nay multa nga P3,000 uban ang pag­mando sa paghimu sa di­a­per-chang­ing fa­cil­ity su­lod sa 15 ka ad­law.

Sa ikat­ulo nga paglapas an gm ulta musaka na ngadto sa P5,000 sam­tang i re­voke na ang busi­ness per­mits ni­ad­tong kau­pat na mu­la­pas sa maong balaod.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.