Mga pa­tok nga negosyo karong Year of the Rooster

Cebu Libre - - NEWS - / CEBU DAILY NEWS, MICHAELA DOLORES

Walay mas maay­ong pana­hon sa pag- in­vest kung dili karon.

Kini maoy tam­bag sa fi­nan­cial ad­vi­sor nga si Richard Li­boro mahi­tun­god sa da­gan sa negosyo dinhi sa Sugbo.

Si Li­boro mao ang mu­tual fund dis­tri­bu­tion of­fi­cer sa Sun Life As­set Man­age­ment Com­pany, Inc. nga nag­pahi­gayon og usa ka panagtigom atol sa pagse­l­e­brar sa Chi­nese New Year ni­ad­tong mi­ag­ing Sabado.

Du­gang ni Li­boro nga tun­god kay ni­taas na­man ang ekonomiya sa na­sud ni­ad­tong tuig 2016, an­gay kini nga pa­dayunon pinaagi sa ka­nunay nga pag-in­vest sa mga tawo.

Apan tun­god sa kadaghan sa mga kom­pa­nya nga puwede kang mag in­vest, dakung prob­lema sa mga bag-o pa lang musuway og in­vest­ing kung asa nila an­gay isu­gal ang ilang mga tinigum.

Matud pa sa Feng Shui ex­pert nga si Edgar Hao, ang pinaka swerte nga mga el­em­nto karong tu­iga mao ang Me­tal, Wa­ter ug Fire. Kini nag­pasabot nga anaay mga paglambo sa mga negosyo sa BPO kon Busi­ness Process Out­sourc­ing, con­struc­tion, real es­tate, trans­porta­syon, tur­ismo, pangkon­sumo nga mga pro­dukto, teknolo­hiya, oil ug mga negosyo pang-medikal. Gani tun­god kay ang Sugbo puno ni­in­ing mga in­dus­triya, sig­u­rado nga kini makakita og pag­taas sa ekonomiya. Du­gang ni Hao nga ang pag- in­vest dili gayod sayon. Ki­na­hanglan gi­hapon kini og tawo nga de­si­dido ug dakog pagsalig sa iyang kau­galin­gun tun­god kay ang mga adunay daku nga panglantaw mao ra usab ang mu­daog.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.