Pe­brero facts

Cebu Libre - - NEWS - ni Vanisa So­ri­ano

DAW wa nato na­ban­tayan nga ni­irog na diay kita sa ikaduhang bu­lan sa tuig, ang Pe­brero.

Gawas nga kini ang bu­lan nga gi­paabot sa mga man­aghigug­maay tun­god sa Valen­tine's Day, kini usab ang bu­lan nga gus­tong kalim­tan ug lak­tawan sa mga pakyas sa gugma, o sa mga me­dyo paliya.

Apan ang bu­lan sa Pe­brero sama usab sa ubang bu­lan sa tuig nga adunay gisim­bolo ug im­por­tan­sya sa atong k asaysayan.

Ania ang pip­ila sa mga an­gay mahibaw- an mahi­tun­god sa Pe­brero:

1) Kini ang ikaduha nga bu­lan sa tuig ug mao ra ang bu­lan nga adunay 28 o 29 ka ad­law diin mahitabo ang 29 ka ad­law kausa lang sa upat ka tuig nga gitawag ug leap year.

2) Karong Pe­brero usab isaulog ang Na­tional Free­dom Day, Na­tional Bird Feed­ing Month, Na­tional Den­tal Month ug ang Valen­tine's Day.

3) Suki usab ang Pe­brero sa pagkasayop sa spell­ing sa English. Fe­bru­ary ang sakto nga spell­ing ni­ini apan kasagaran mahi­mong Fe­buary o Fe­brary.

4) Ang Fe­bru­ary nagikan sa Latin nga pu­long nga Fe­bruum o Fe­brua nga nag­pahinum­dom sa Pu­rifi­ca­tion o Pu­rifi­ca­tion Rit­ual sa mga karaang Ro­mano.

5) Gikain­gon usab nga ang mga natawo sa Pe­brero mga mali­payon ug mas pil­ion ang orig­i­nal­ity ug unique­ness kaysa pagka per­pekto.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.