Mag dok­tor unta, musikero na karon

Cebu Libre - - NEWS - ni Michaela Dolores

Usa­hay ang atong plano alang sa atong kau­galin­gon, dili diay mao ang atong padul­ngan.

Kini maoy usa sa im­por­tan­teng leksyon nga nakat-unan ni Brian Sacro sa iyang kinabuhi.

Ni­ad­tong anaa pa siya sa kole­hiyo, si Brian nag­damgo nga maka grad­u­ate dayon sa kur­song BS Bi­ol­ogy aron mahi­mong usa ka dok­tor. Apan aduna diay laing plano ang naka an­dam para kaniya.

Karon sa edad nga 37 anyos , si Brian wala mahimung dok­tor. Siya usa na ka record­ing en­gi­neer ug tag- iya sa usa sa mga record­ing stu­dios sa syu­dad, ang Ka­lye Musika.

Matud ni Brian, bisan siya wala mag­dahum nga mao kini ang padul­ngan sa iyang ka­palaran. Sigon niya, kini nag­sugod sa iyang pag apil- apil og banda ni­ad­tong anaa pa siya sa kole­hiyo isip usa ka bass player.

Dinhi nag­sugod ang iyang gana sa musika hang­tod nakat-on na siya og tukar og lain pang mga inst ru­men tougp ag com­pose og mga kanta ug ang pa­grecord sa lain­laing pang musika.

Apan bisan nalahi sa iyang unang damgo ang nahitabo karon, si Brian walay pagma­hay kay matud niya kon­tento ug nali­pay siya sa iyang nakab-ot.

Gani nakita niya nga ang tanang nahitabo sa iyang kinabuhi lakip na ang mga gag­may’ng bu­tang sama sa pag-hikap sa gi­tara, nakata­bang aron maabot niya kung unsa man siya karon.

Sa tanang mga bu­tang nga nahitabo sa iyang kinabuhi, ni­agi sa iyang mga tuig diri sa kali­b­otan, na­pa­matud- an ni Brian nga wala man ma­tu­man ang atong ori­hi­nal nga plano, anaa ra gud gi­hapon maabot nga mas maanin­dot ug mas maayo.

PHOTO BY MICHAELA DOLORES

SI Brian Sacro su­lod sa i ya­hang mu­sic stu­dio.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.