Buhi pa ba ang gug­mang tim-us ug tinud-anay?

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Vanisa So­ri­ano, Dafne Wences­lao, Michaela Dolores ug Pierre An­gelie Cam­pos

Ang Valen­tine’s Day mao ang gitawag nga ad­law sa gugma ug paghigugma.

Apan tun­god sa ka pas­pas sa pana­hon karon ug sa pagsaka sa social me­dia ug mga on­line dat­ing sites, gi­in­gon nga nagka-hanap na ang lin­tun­ganay ni­ini.

Aniay upat ka sto­rya nga nag­pa­matuod nga ang gug­mang tiu­nay buhi pa gi­hapon luyo sa mga pag­suway sa pana­hon.

1) “I shall re­turn” Is­to­rya nila ni Julian ug Oliva Pabuaya (88 ug 85 anyos)

“I Shall Re­turn.” Ma o kini ang saad ni Julian Pabuaya ngadto sa iyang pan­ga­saw-onon nga si Oliva Pabuaya sa di­hang mi­larga s i ya a ron man­glimpalad sa Davao.

Ang maong saad gikup­tan ni Oliva ug ang pa­nyo nga ilang han­du­manan.

Wala pakyasa ni Julian ang iyang saad ug nakasal gayud ang duha ni­ad­tong 1950 sa edad nga 21 ( Julian) ang 18 (Oliva).

Nak­a­ba­ton sila og siyam ka anak, apan daghang kaguol usab ang ilang naa­gian sa di­hang na­matay ang upat kanila.

Ma­tod pa ni Oliva nga pasen­sya ug ka­nunay nga pag-in­unon­gay ug pagsin­ab­tanay ang sekreto sa ilang paglung­tad.

Karon, 67 ka tuig hu­man sa saad nga “I shall re­turn” pa­day­ong nagdi­laab ang gugma ni­lang Lolo Julian (88) ug Lola Oliva (85).

2) Arf! arf! i love you Is­to­rya ni Niño Earl Ca­pacite, 19

Ang tinud- anay nga gugma dili lang nimu ma­bati gikan sa imung pam­ilya, uyab o asawa. Imu usab kini’ng masi­nati gikan sa imung mga pinalang­gang man­anap.

Dili man sila makaisto- rya, apan sa ilang pag­pa­ma­rayeg matagam­ta­man nimo ang gugma nga tinud-anay.

Kini ang nasi­nati ni Niño Earl Ca­pacite, 19 anyos, usa ka vet­eri­nary medicine stu­dent sa South­west­ern Univer­sity, nga sukad pa sa iyang pagk­a­bata iya nang nasi­nati ang ta­lagsaong gugma sa iyang mga alaga sama sa mga red- eared slider tur­tles, arach­nids, pac­man frog, bao, iro, sugar glid­ers, klase-klaseng isda, rab­bits, bitin ug uban pa. Aduna sab siya’y baka ug kand­ing sa ilang uma.

Walay kapoy si Ca­pacite sa pag-ati­man sa iyang mga buhi nga para kaniya iyang stress- buster ug pinaka loyal nga amigo.

“Ila pa­man gani i-risk ang ilang life para ma pro­tek­ta­han ka,” in­gon ni Ca­pacite nga mi­angkon nga us­a­hay dili siya maka­palit ug iyang pagkaon haron lang ma­hata­gan niya sa ilang gik­i­na­hanglan ang iyang mga alaga.

3) Ang gugma sa in­a­han. Is­to­rya ni Gwenna Mau­rillo, sin­gle mom

Si Gwenna Murillo nag inusarang nag­buhi sa iyang anak hu­man sa ilang panag­bu­lag sa iyang bana.

Bisan sa mga kalisod nga iyang naagi-an sa pag­padaku sa iyang anak, bisan ka usa wala gayud siya maka huna-huna nga iba­lik ang bata ngadto sa iyang ama­han nga mas arang- arang ang pagka bu­tang.

“Dili lalim ang kalisod ug sakrip­isyo nga among gi­agi- an. Bisan mi­abot sa punto nga ha­los wala nami makaon, wala gayud ko makahuna- huna nga akong iuli akong anak sa iyang ama­han,” ma­tod pa ni Mau­rillo.

Nagkanayon siya nga ang iyang anak ang iyang bug­tong ba­handi nga dili niya ika-baylo bisan sa unsa ug bisan kang kinsa.

4) LGBT love Is­to­rya ni­lang Abby Iwarat (tomboy) ug Ma­bel Go­zon

Gugma sa lalaki sa lalaki ug sa babaye ngadto sa babaye. Kini ang gitawag nga LGBT love. Tin­gali mangyam-id ang uban kanato tun­god dili sa naan­dan nga paagi mius­bong ang ilang gugma.

Sila si Abby Iwarat (30) ug Ma­bel Go­zon (29) puro taga Bo­hol, kapin sa duha ka tuig na nga nag­puyo sama sa mag­ti­ayon.

Su­mala sa duha, dili na nila pam­i­na­won ang ang mga is­to­rya sa mga tawo nga wa kasabot tun­god kay ang im­por­tante ang ilang gibati ngadto sa usag-usa.

“Ang sikreto jud sa dugay nga panag- uban is trust and re­spect,” matud pa sa duha.

Sa ilang mga paglalis, ila usab pan­ingkamotan nga magkasin­abot sila sa dili pa mahu­man ang ad­law. Ug ki­na­hanglan usab nga an­dam mag sorry kung kinsa man gani ang adunay sayop.

“Walay patas- anay og pride para ev­ery­thing goes well again.”

PHOTO BY LITO TECSON

cou­ple strolling the Plaza In­de­pen­den­cia with a heart shaped bal­loon.

NIÑO Earl Ca­pacite

A B BY Iwarat ug Ma­bel Go­zon

SI Ju­lian ug Oliva Pabuaya

A NG bao ug rab­bit nga uban lang sa mga bin­uhi ni Earl Ca­pacite.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.