Magse­los akong uyab makadun­gog ug tin­gog sa lain, un­saon nako ni?

Cebu Libre - - FRONT PAGE - Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? I text sa nu­mero 0922-830-6385, or ipadala sa jude­ba­calso@gmail.com

Dear Jude,

Sa dili pa naku i-text ang akong prob­lema bahin sa akong kare­lasyon mag­paila una ko, ako diay si Randy Ju­lom taga Ne­gros Oc­ci­den­tal, di-a ko ron sa Cebu kay duna na man akoy tra­baho. Unya ang akong prob­lema kay mag sige mi ug away sa akong ka re­lasyon kay magse­los man siya kung mak­a­bati ug tin­gog sa ubang tawo, unsa man ang akong hi­moon.

Randy

Randy,

Earplugs. Kana bitawng imong isu­lod sa bus­lot sa imong dalung­gan para dili ka makadun­gog? Pal­iti imong uyab silbi gift nimo niya sa Valentines. Sa maong sit­wasyon, dili na siya maka dun­gog sa tin­gog sa ubang tawo, dili na pud siya magse­los, dili na mo mag away. Hap­say ang kinabuhi. Sul­bad imong prob­lema. Ang sunod ni­mong buha­ton, mag kat-on mong duha ug sign lan­guage ug lip read­ing... ki­na­hanglanon na ninyo kay dili na­man siya makadun­gog. Kini mahi­mong usa ka bond­ing ex­pe­ri­ence niny­ong manag-uyab, samot hi­noon mo ma suod kay duna man moy shared ac­tiv­ity, di ba? Usa pa ka bonus ani, dili na gyud mo mal­ibak kay mak­abasa man mo sa ba-ba sa laing tawo bisan sa layo. Gawas lang kung hanap in­y­ong panan-aw, busa mag eye­glasses mong duha. Twin­ning pa mo, sakto?

On a more se­ri­ous note, juice col­ored Randy, kung imong uyab selosan ka kay makadun­gog ug tin­gog sa lain, taas- taasi imong pasen­sya kay murag dili nor­mal ang pangutok sa maong tawo. In fair­ness niya, kung dili man ku­lang ku­lang iyang panghuna-huna, ang nor­mal nga tawo dili basta basta mag se­los kung walay base­han. Puro­han nga duna na kay nabuhat nga sala ani niya mao nga me­dyo pran­ing na siya ug naay madung­gan nga laing tin­gog. Pwede pud nga gau­ros uros imong pagka am­bon­gan, mao nga dili niya kaya nga makigsto­rya ka ug lain kay basin il­o­gon ka nila. Posi­ble pud nga ni agi ni siya ug susama nga ex­pe­ri­ence sa iyang nau­nang mga re­lasyon o dili kaha sa iyang mga ginikanan, mao nga hasta dial tone tin­gali iyang selosan.

Sa akong sit­wasyon, ug sa mga sama nako nga nor­mal ug pangutok, dili ko mag se­los ug hata­gan ko ug se­cu­rity sa akong ka re­lasyon ug kinsa ko sa iyang kinabuhi ug asa ko mu­lu­gar. Busa, kana ang usa ka bu­tang nga wala nimo ma­hatag niya.

Naa pa diay laing so­lusyon uy, nakalimot hi­noon ko. Kada naay lain tawo man­awag nimo, pag video call, unya in­gna sila isuwat ilang tuyo nimo sa usa ka pa­pel...a la AlDub ba. Syarog naa pay madung­gan nga tin­gog imong uyab.

Happy Valentines!

Jude

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.