Nga­nung gitawag kini’g bud­bod kabog?

Cebu Libre - - NEWS - /NI PIERRE AN­GELIE CAM­POS

GIINGON nga sa unang pana­hon, adunay nakit-an nga usa ka matang sa tanom nga mi­tubo sa barangay Ag­suwao og sa uban pang bahin sa buki­rang barangay sa lung­sod sa Cat­mon.

Ang maong tanum gitawag og “Mil­let” kansang mga gag­may nga liso mao ang pa­bori­tong pagkaon sa mga kabog o mga kuwaknit. Sa di­hang nadisko­bre­han sa mga tawo nga luwas ug dili makahilo ang maong liso, nakahukom sila nga man­guha ni­ini haron lu­tuon kini.

Sa unang pag­su­lay og luto sa liso, dili maayo ang nahi­mong re­sulta tun­god kay tab-ang kini. Mao nga gisu­layan kini nila pagluto nga may sagol nga ka­may o asukar nga maoy naka- hatag og lasa og lami sa liso.

Gi ex­per­i­men­to­han dayun kini sa mga katawhan sa lain-laing pa­maagi sa pagluto. Gisu­layan kini nila og luto sama sa paghimo og bingka ug bud­bod nga adunay sagol nga tuno sa lubi og asukar dayun iputos sa da­hon sa sag­ing.

Apan lahi kini sa or­di­naryo nga bud­bod kay inay pilit nga bugas ang gami­ton, mil­let o “kabog” man ang gi­luto.

Karon sikat na kaayo ang bud­bod kabog sa Cat­mon nga gibali­gya na sa mga lagy­ong lu­gar. Gani tun­god sa kasikat ni­ini, aduna na kini kau­galin­gong fes­ti­val.... ang Bud­bod Kabog Fes­ti­val nga dose ka tuig nang gisaulog sa maong lung­sod.

PHO­TOS BY LITO TECSON

SI COR­NELLO Doña sam­tang nag- an­dam sa mil­let nga maoy himuon niyang lamian nga bud­bod kabog.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.