Ang blood­less rev­o­lu­tion

Cebu Libre - - NEWS - ni Dafne Wences­lao

Luyo sa demokrasya nga nasi­nati nato karon, mao ang usa ka re­bo­lusyon nga nag­marka dili lang sa atong kasaysayan kon dili sa tibuok kali­b­otan.

Gi­ila nga ‘blood­less rev- olu­tion’ ang EDSA Peo­ple Power Rev­o­lu­tion gisalmotan sa libo-libo ka mga Pilipino aron pag bawi sa atong demokrasya.

Ang Epi­fanio de los San­tos Av­enue ( EDSA) mao ang git­igo­man sa 300,000- 400,000 ka mga tawo ni­ad­tong Pe­brer0 1986 nga mi­ta­pos sa 20 ka tuig nga re­hi­meng Fer­di­nand Mar­cos.

Sa pagdeklarar ni Mar­cos og mar­tial law ni­ad­tong 1972, mius­bong sab ang mga nagkalain- laing abuso ug pag pana­mas­ta­mas sa hu­man rights. Apil ni­ini ang pagkon­trol sa press ug pag­sus­pende sa writ of habeas cor­pus nga mire­sulta sa basta-basta na lang pag­dakop sa mga gi­tuhoang hulga sa ad­min­is­trasy­ong Mar­cos.

Usa sa mga per­son­al­i­dad nga dakung su­pak sa di makatarunganon nga mga panghitabo mao si Benigno ‘ Ni­noy’ Aquino Jr. hi­n­ung­dan sa iyang ex­ile didto sa Amer­ica.

Sa pag­ba­lik ni Ni­noy ni­ad­tong Au­gust 21, 1983, gi­pusil siya sa air­port ug na­matay. Gi­in­gon nga mao kini ang sin­ug­danan sa re­bo­lusyon.

Ang biyuda ni Ni­noy nga si Co­ra­zon ‘ Cory’ Aquino maoy nahi­mong lider sa opo­sisyon ba­tok ni Mar­cos.

Tun­god kay mi­hi­nay na ang pop­u­lar­i­dad ni Mar­cos, mi­pahi­gayon siya og pres­i­den­tal snap elec­tions ni­ad­tong Pe­brero 7, 1986 kon diin gi­at­ban­gan siya ni Cory. Mi­daog si Mar­cos tun­god sa pag­pan­lim­bong sa re­sulta sa eleksyon.

Wala mag­dugay gibawi ni De­fense Min­is­ter Juan Ponce En­rile ug Armed Forces of the Philip­pines Vice Chief Fidel V. Ramos ang ilang sup­porta kang Mar­cos ug man­awa­gan nga mu re­sign na kini.

Aron pro­tek­ta­han ang mga nag ‘coup’ nag­tapok ang mga sibilyan isip hu­man shield kauban ang mga madre ug pari nga nag­gu­nit og mga rosary­ohan ug miatubang sa mga dagkong tangke nga gi­padala ni Mar­cos.

Nanawa­gan si Arch­bishop Jaime Car­di­nal Sin sa mga Pilipino sa Radyo Ver­i­tas nga il­a­ban ang demokrasya pinaagi sa pag-ampo ug vigil.

Nag­pa­dayon kini sa tulo ka ad­law gikan Pe­brero 2224 ug sa Pe­brero 25, mi­layas si Mar­cos ug iyang pam­ilya.

Nanumpa si Cory isip labing unang babaye nga pres­i­dente sa Pilip­inas.

USA

ka bata nga nang­hatag ug buwak sa mga sun­dalo

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.