Kahim­sog sa Pana­hon sa Ting-init kuyog ang Lacto PAFI

Cebu Libre - - NEWS - (Mau­rice Jitty M. Vil­laester)

Ma­palit ang Lacto PAFI sa Three-Sixty Phar­macy, La Nueva Phar­macy, Did­ings Phar­macy, Majesty Phar­macy, Qual­ity Drug, Ever­care Phar­macy, Queens Phar­macy, Uni­verse Phar­macy, Gener­ika Drug­store, Gaisano Su­per­mar­kets & Phar­macy, Rose Phar­macy, South Star Drug, Gener­ics Phar­macy, ug sa mga nagkalain­laing mga botika sa in­y­ong duol.

Ang Lac­to­bi­otics World­wide Cor­po­ra­tion anaa sa GD Uy­fang Bldg., San­ciangko St., Cebu City. Mahi­mong mu­tawag sa nu­mero 254-7102/262-5103/253-6079. Bisi­taha ilang mga so­cial me­dia ac c o u n t s : ww w . f a c ebook.com/Hap­pyLac­toPAFI, twit­ter.com/Lac­toPafi o email sa Lac­toPafiProd­ucts@gmail.com. nga dugo, taas nga choles­terol, al­ler­gies, skin asthma, kalibanga, pag­tubol, ug uban pang mga sakit-sakit sa kalawasan.

Tulo ka nat­u­ral nga sangkap ang gigamit sa pag­buhat sa Lacto PAFI: soy beans, mo­lasses nga maoy naghatag ni­ini og nat­u­ral nga katam-is, ug pro­bi­otics o mga live bac­te­ria nga makaayo gyud sa atong kalawasan labi na sa atong di­ges­tive sys­tem.

Daghan na kaayo sa atong mga ka­bataan nga health con­scious na. Bisan unsa pa kadaghan ang atong kaunon nga mga gu­lay ug pru­tas ug im­non nga mga food sup­ple­ments, wala gi­hapon kini bili kon dili kini ma-ab­sorb sa atong mga cells. Sala­mat nalang sa pro­bi­otics nga naa sa Lacto PAFI, kahibalo kita nga tanan na­tong gikaon, labi na ka­tong mga maakayo sa atoa, ma­pahimus­lan gyud nato pag­maayo. Mak­aghatag kini kanato og dugang nga en­ergy aron mu­pa­dayon sa atong gim­buha­ton ad­law-ad­law.

Sa pana­hon karon, ang kahim­sog im­por­tante bisan unsa man ang pangi­daron. Pas­pas na kaayo ang da­gan sa mga mga bu­tangbu­tang, ug dili kita ki­na­hanglang maulahi. Kuyog nato ang Lacto PAFI sa pagkab-ot sa atong mga damgo ug mga pangin­da­hay. Kay sa Lacto PAFI, they bring health into our homes! HAPIT na usab ang pana­hon sa ting-init. Mag­pan­gita na usab ta og mabug­nawng mga il­im­non aron mahuwasan kita sa kainit nga atong gi­pa­mati. Sa karong pana­hon, swerte na­man lang gyud ang mga ka­batan-unan nga daghan na og kapil­ian. Mapa-juice o fruit shakes man, dali na­man lang gyud mak­abt-ot ang ka­haya­hay sa kainit.

Kin­ing maong flu­ids makata­bang aron kita ma-hy­drated, apan naa kita'y mahimo aron mas makata­bang kini alang sa kaayuhan sa atong kalawasan. Isagol lang ang 30 mL alang sa mga dagko ug 15 mL alang sa mga bata nga 7 anyos pataas nga Lacto PAFI sa atong pa­borito nga mabug­nawng il­im­non ikaduha o ikat­ulo ka bese sa usa ka ad­law ug mamahimo na ki­tang pro­tek­tado sa nagkalain­laing matang sa sakit.

Ang mga bata usab nga 7 anyos pau­bos mamahimo usab matagam­tam ang kahim­sog sa kalawasan pinaagi sa pagsagol sa 1 ta­ble­spoon nga Lacto PAFI sa ilang mga il­im­non. Tunga nga ta­ble­spoon lang ibu­tang sa mga ma­suso. Ipainom kini kanila ikaduha nga be­ses sa usa ka ad­law.

Sa su­lod sa 16 ka tuig, ang Lacto PAFI kasali­gan na sa pag­paayo sa bugas-bugas, sakit sa ngipon, luas, ubo, hi­lanat, mga prob­lema sa kas­ing-kas­ing, taas

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.