TERRAZAS DE FLORES

An ex­pres­sion of a fa­ther's love

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Rick Gabuya

Ang gugma– sa imung kapikas man o sa mga anak ug hi­gala – imung ma­pakita sa lain- laing paagi.

Mga hari ug em­per­ador nag­tukod og mga ban­tayog ug mga palasyo alang sa mga gip­i­tik sa ilang kas­ing-kas­ing bisan pa man og kini mao’y hi­n­ung­dan nga naughan ang panud­lanan sa ilang ging­har­ian.

Ang Hang­ing Gar­dens of Baby­lon, Taj Ma­hal ug Prasat Hin Phi­mai maoy pip­ila lamang ka mga ehemplo sa mga ban­tayog nga natukod sa ngalan sa gugma.

Dinhi sa Sugbo, adunay usa ka ama­han nga tun­god sa iyang dakung gugma sa iyang tulo ka mga anak nag­pahimu ug es­pesyal nga botan­i­cal gar­den sa Si­tio Ti­gib, Barangay Malubog sa buki­rang parte ning dak­bayan.

Kini mao ang Terrazas de Flores o flower ter­races.

Gi­panag-iya kini ni Yuri Bar­rameda, usa ka negosyante alang sa iyang mga anak nga sila si An­drea 16, Ch­eska 11 ug Moses 10.

Matud pa ni Mr. Bar­rameda, nga la­bor of love gayud ang pag­pahimu niya sa Terrazas de Flores. Na­palit niya ang duha ka ek­tarya nga luna na­pulo na ka tuig ang ni­l­abay ug gisug­dan paghimu ang hi­nag­dan nga gar­den hu­man sa duha ka tuig. Tun­god kay tun­ga­son ang maong lu­gar, man­ual ang paghimu sa mga ter­races nga mik­a­bat ngadto sa walo ka tuig.

“It’s a fa­ther’s ex­pres­sion of love,” ang ra­son ni Bar­rameda sa iyang pag­pahimu sa Terrazas. Kini tun­god kay ang iyang tulo ka mga anak gikan sa nagkalain-laing in­a­han. “Mao ni amung pa­bori­tong lu­gar para mag bond­ing,” dugang niya.

Ang Terrazas de Flores adunay ga­tu­san ka klase sa mga tanum nga komon makita sa Sugbu. Ang Univer­sity of San Car­los Bi­ol­ogy Dept. maoy nagbu­tang ug mga ngalan sa mga tanum.

Karon nga ting-init, nin­dot suroyan ang maong dapit tun­god sa kabug­naw ni­ini. Hi­tik usab karon sa mga nag­pan­glim­bukad nga mga buwak gawas pa sa kaanin­dot sa talan- awon sa maong dapit.

MGA BISITA

Tun­god sa kanin­dot sa maong lu­gar, daghan na ang mu­bisita ni­ini. Muabot sa 300 ka bisita ang muadto basta week­end. Adunay en­trance fee nga P100 sa dagku ug P50 sa mga bata nga 7-anyos pataas. Li­bre ang mga nag­pangi­daron ug 1-6 anyos.

Tun­god sa nagkadaghang bisita, nag­tukod si Bar­rameda ug iyang part­ners ug cafe haron naay makaon ang mga bisita. Spe­cialty ni­ini ang ilang pizza. Aduna say mga lami­ang meals, cakes, cook­ies,

sand­wiches, wines, fresh milk ug ang ilang pam­bato nga blended coffee.

Mu­dawat usab sila og mga photo shoot para sa kasal apil na ang gar­den wed­ding. Adunay tulo ka haya­hay nga ca­banas ang Terrazas de Flores.

PLANO

Sa pagkakaron, nag­pa­dayon ang gi­himung art gallery ni Bar­rameda diin planu niyang i-fea­ture ang mga top Ce­buano artists. Planu niya kin­ing abli­han karong tu­iga isip “home for Ce­buano art and lit­er­a­ture.”

“Ang atong mga Ce­buano artists murag nagkat­i­bu­laag pa. Kung mahu­man na ang art gallery, puede na sila maghimu og ex­hibits for char­ity,” pasabot ni

Bar­rameda. “Kung unsa man gani nga paint­ings ang ma­halin, da­pat adunay porsyento nga i-do­natte sa char­ity ug para sa mga un­for­tu­nate nga mga bata.”

Ug tun­god kay hilig mu paint ang iyang tulo ka mga anak, exc i ted na si Bar­rameda nga makakita sa ilang paint­ings sa ilang art gallery.

Plano usab niya nga maghimu og for­rest gar­den apan iyang gi­angkon nga mas dugay-dugay pa kini mahu­man.

Ang Terrazas de Flores dili lang tun­god sa gugma sa usa ka ama­han ngadto sa iyang mga anak. Lu­gar usab kini alang sa gugma sa sin­ing ug lit­er­atura ug matud pa ni Mr. Bar­rameda “a show­case for the skill and artistry of up­land farm­ers.”

PHO­TOS BY TONEE DESPOJO

ANG Terrazas de Flores adunay kapin sa gatos nga plant species. Aduna usab kini cafe alang sa mo­bisita sa maanin­dot nga botan­i­cal gar­den.

GIHIMU isip sim­bolo sa gugma sa ama­han ngadto sa iyang mga anak, ang Terrazas de Flores haum usab sa gar­den wed­dings ug photo shoots.

PHO­TOS BY TONEE DESPOJO

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.