Un­saon pag­pangga ang atong mga pets

Cebu Libre - - FRONT PAGE -

Sila ang mga kauban nato sa balay. Dili sila tawo apan naka­hatag sila kanato og un­con­di­tional love, loy­alty and hap­pi­ness. Isip tag-iya sa atong mga bin­uhing man­anap, an­gay lamang nga ato silang gam­non ug ampin­gan, pangga- on ug sabton. Ania ang uban sa puwede ni­mong mahimo aron ma­pakita ang imung pagma­hal sa imung iro, ir­ing ug bin­uhing isda.

IRO

1) Sig­uroa nga pir­meng hydrated ang imung iro pinaagi sa pagsig­uro nga adunay limpiy­ong tubig duol ni­ini.

2) Ta­gai silag opor­tu­nidad nga maka ex­er­cise kada ad­law.

3) Im­por­tante ang ilang den­tal care hi­l­abi na kay adunay mga breed nga dali magka-gum in­fec­tion.

4) Ayaw kalimti ang pag­nail cut­ter ug pag­paputol sa ilang bala hi bo. Po sib le kin ing mamahi­mong ra­son sa ilang sakit.

5) Hatagi og oras ang imong iro aron mas ma­palig- on ang imong koneksyon ngadto kanila. 6) Sig­uroa nga kom­pleto sa ni Michaela Dolores vac­cines ang imung iro haron luwas kini sa mga sakit ug mas taas pa ang hi­gayon nga kamu magkauban.

7) Hi­moa ang reg­u­lar nga pag­bisita sa vet­eri­nar­ian.

ISDA

1) Ayaw palab-ani og bu­tang og pagkaon ang imung isda kay mamahimo kin­ing makahugaw sa fish tank.

2) Ilisi ang at least one fifth sa tubig sa fish tank matag se­m­ana ug ayaw ipaabot sa katunga kay mak­aguba kini sa en­vi­ron­men­tal bal­ance su­lod sa aquar­ium.

3) Bu­tangi og nat­u­ral nga mga tanom ang tangke nga an­gay sa isda nga imong gi­a­ti­man. Ang maong mga tanom makata­bang isip pagkaon o balay sa isda ug fil­ter sa tubig.

4) Mas maayo usab nga bu­tan­gan ang tanke og bu­tang kung diin ang isda makatago, makaagi o makat­u­log.

5) Sig­u­radoang limpyo ang uban pa ni­mong ipangbu­tang sa fish tank.

IR­ING

1) Ka­nunay nga nail cut­teran, tooth­brushan ug sud­layan ang mga bin­uhing ir­ing. Gawas nga limpyo ug nin­dot tan- awon, paagi usab kini aron maka­likay sila sa mga sakit.

2) Sig­uroa nga anaay litter box ang matag-ir­ing. Ibu­tang kini sa hilom nga lu­gar nga kasagaran ni­lang ad­tuon.

3) Ta­gai og at least 10 ka min­uto nga phys­i­cal at­ten­tion ang imung ir­ing matag ad­law.

4) Sig­uroa usab nga maka ex­er­cise siya kada ad­law.

5) Ipaila- ila ang ir­ing sa ubang man­anap pinaagi sa hi­nay-hi­nay nga pag in­tro­duce sa ilang baho.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.