Labing ma­hal nga mga pets

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Vanisa So­ri­ano

Ha­los ki­tang tanan gana­han gyod nga adunay gi­galam nga hayop. Mga pets nga maghatag kanato og kali­pay ug makawag­tang sa atong mga prob­lema.

Apan nahibalo ka ba kung unsa ang pinakama­hal nga mga pets sa kalibu­tan? Ania ang uban kanila:

1) Ayam Ce­mani Chicken ($2,500)

Nakikita na ba mo og sunoy nga puros itom ang kolor? Ang Ayam Ce­mani sikat nga klase sa manok tun­god kay puro itom ang kolor ni­ini. Daghan kini sa Indonesia.

2) Stag bee­tle ($8,900)

Sa mga mahiligon og ex­otic pets, usa ang Stag bee­tle sa pinakama­hal tun­god sa kataas sa kinabuhi ni­ini nga moabot og 7 ka tuig.

3) Laven­der Al­bino Ball Python ($40,000)

Kini ang usa sa pinakama­hal nga klase sa bitin o sawa tun­god sa lahi nga kolor ni­ini. Sa iyang yel­low nga kolor ug hamis kaayo nga panit, sig­u­radong daghan ang maing­ganyo mga himuon kini nga pet.

4) Chim­panzees ($60,000)

Usa na sa pinakabibo nga pets mao ang mga ung­goy ug way sipyat nga ang chim­panzees maoy mopa­gaan sa imong ad­law. Ang pagka in­telihente sa maong mga man­anap mao ang ra­son nganu nga ma­hal kini.

5) White Lion cubs ($138,000)

Sa tanaw palang nin­dot na gyod kaayo nga hikapon ug hapy­oron ang maong klase nga man­anap. Apan tun­god sa kata­lagsaon ni­ini dako na kaayo kini og kan­ti­dad. Usa pa, ang pag­ba­ton og White Lion Cubs il­le­gal na og puwede kang mapriso kung himuon kini nimung pets.

6) White Tigers ($100,000)

Ti­gre na Ze­bra pa, mao ni ang paglarawan sa White Tigers tun­god nin­dot ug cute gyod kaayo nga tana­won ang maong tiger il­abina k ay ad u n a si l a’ y stripes nga susama sa Ze­bra. Tun­god kay ta­lagsaon maong ma­hal kini.

7) Ara­bian horse ($100,000)

Kini ang usa sa pinaka­maanyag nga klase sa kabayo. Sa ka­hamis sa bal­hibo, nin­dot nga pamorma, nin­dot nga ikog ug sa kata­lagsaon ni­ini, maong ma­hal usab kini.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.