Pag­pa­pak­abit ng ‘lawit’ ni Jake Zyrus ki­non­dena

Cebu Libre - - SHOWBIZ KASIKAS -

Sig­u­radong na­papa-sign of the cross ngayon si Nanay Tessie Relu­cio sa mga bagong re­be­lasyon ng kanyang apong si Charice Pem­pengco na ki­lalang-ki­lala na rin ngayon bi­lang si Jake Zyrus.

Kung malapit nang hi­matayin ang matanda nu’ng maglad­lad ng katomboyan ang kanyang apo ay nawin­dang din si Nanay Tessie nang mag­palit ng pan­galan si Charice.

Pero ano kaya ang mararam­daman nito ngay­ong ip­inaglan­taran na ni Charice ang pag­pa­p­atang­gal niya ng dib­dib at pag-inum ng gamot na mag­pa­p­atubo na­man ng kanyang big­ote.

Ay­sus, kabarus, Vito Cruz, Sta. Cruz! Ano na nga ba ang nangya­yari sa apo ni Nanay Tessie na isang araw ay mag­pa­pa­palit na rin pala ng kanyang kasar­ian?

Gusto na raw kasi niyang mag­ing tu­nay na lalaki na ang kanyang it­sura, kaya tu­lad ni Rus­tom Padilla na BB Gan­dan­g­hari na ngayon, kakaririn na niya ang la­hat ng narara­pat ipa­gawa para mag­ing ma­chong-ma­cho na siya.

Jake Zyrus

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.