Be healthy, be happy for life

Cebu Libre - - NEWS -

Nail­han ang buwan sa Hu­lyo isip Nu­tri­tion Month nga adunay tema karong tu­iga nga “Healthy diet, gaw­ing habit for life!”

Bisan sa Hu­lyo lang kini gisaulog, wala mag­pasabot nga sa maong bu­lan lang usab kita mokaon og ma­sus­tan­sya nga mga pagkaon. Da­pat for life gyod kini.

Ania ang mga tips aron mak­a­ba­ton og healthy habits ug healthy life:

Sama sa pan­ul­ti­hon nga wa­ter is life, tubig is life gyod tun­god kay gik­i­na­hanglan kini sa atong lawas sa paghatag og en­er­hiya ug paglimpyo sa atong mga vi­tal or­gans.

Pasin­got kum baga. Kini makata­bang sa me­tab­o­lism sa atong lawas. Ang pagjog­ging o paghike mao ang pinakasayon nga paagi aron maka ex­er­cise.

Sam­tang puno ka sa tra­ba­houn, im­por­tante nga dili ka magluya. Ang pag­pam­i­naw sa mga re­lax­ing ug mali­payon nga tukar dakung ta­bang haron dili mas­tress. Makalin­gaw usab ang pag­tan- aw sa mga nin­dot nga sal­ida. In­gon man, iap­pre­ci­ate ang kinabuhi. Be healthy, be happy for life!

Gawas nga sus­tan­siyadong pagkaon, epek­tibo usab ang pru­tas nga is­agol sa tubig. Pwede nga maghiwa og or­ange, le­mon, cu­cum­ber dayon is­agol sa tubig nga maoy imung im­num.

Si­mang man pam­i­na­won apan mahi­n­ung­danon kini tun­god kay kung imung ma­pahiluna ang imung mga gim­buha­ton, mas sayon ang pag­tu­man sa healthy rou­tines.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.