GIBALIKAN KO SA AKONG UYAB KAY WALA NAKO SIYA LUNG-I, SAKTO BA AKONG GIBUHAT?

Cebu Libre - - FRONT PAGE - Mao JUDE!

Jude,

Patam­bag unta ko nimo. Naa koy prob­lema about sa akong love life.

Nakig buwag akong uyab. Oo nisugot ko sa iyang de­sesyun, pero sakit kaayo para nako.

Ni­abot ug 3 months among re­la­tion­ship pero murag af­ter 1 week sa among pag break sige ra kog han­dom nga ba­likan ko niya.

Sige ra kog hi­lak kada makahi­nom­dom ko niya. Ni­text sya nako nga pwede ra ba daw mi FRIENDS? Akong re­ply niya: "Hindi na ba pwe­deng iba­lik ang dati?" In­gon siya... mag­palamig daw muna kami ng ulo namin. Pero wala nako siya gi­hu­nun­gan hang­tod nagk­a­ba­lik mi.

Ana man gud sila mam, kung ma­hal mo ang isang tao ipagla­ban mo. Kaya pinagla­ban ko. Sakto ba akong gibuhat mam? Pal­i­hog ta­bangi ug tam­bagi ko mam. Nagli­bog kaayo ko. Pero love kaayo nako siya. Sala­mat, Liza Liza,

Sa ngalan nga nisuwat ka diri nako ug nag­patam­bag nga nagk­a­ba­lik na­man diay mo sa imong uyab, buot pasabot dili gi­hapon mali­payon ang in­y­ong re­lasyon. Una sa tanan, gamayng re­al­ity check usa ta. Pag­mata usa sa mga pe­likula or tele­serye nga imong gi­tan-aw. Oo, tin­uod nga sakto nang kung ma­hal mo ang isang tao ipagla­ban mo, apan mahi­mong ab­so­lute lang kanang mga sit­wasy­ona alang sa mga dunay le­gal and nat­u­ral bond susama sa ginikanan, mag-ig­soon, paryente, o mga minyo. This is real only to a lesser de­gree kung manag-uyab pa ang duha, hi­labon na nga 3 months ra man diay tong in­y­ong re­lasyon.

Dili sa pag husga, apan unsa man ang imong mail­han sa usa ka tawo sa su­lod sa 3 ka buwan? Sa in­y­ong es­tado, puro ra unta na best foot for­ward, ka­nunay hu­mot, murag hon­ey­moon stage. But in that time, nagk­abuwag na­man gani mo, ug ikaw ang nigukod niya para makig­ba­lik. Un­for­tu­nately, wala nimo gi sugid ang ra­son sa in­y­ong panag­buwag. I am as­sum­ing nag away mo kay mi in­gon man siya mag­pabug­naw usa mo sa in­y­ong mga ulo. Pas­sion, my dear Liza, is not al­ways a barom­e­ter for a good re­la­tion­ship. Mahi­mong init kaayo ang kalayo sa in­y­ong gibati sa usag usa, pero dili buot pasabot ani nga magkasin­abot mo in the long run.

Karon nga gi­hata­gan ka ug ikaduhang hi­gayon para ma ila-ila siya, gamita kini sa sak­tong pa­maagi. Ayaw ko in­gna anang love kaayo nako siya, juice col­ored, unsa man kuno imong nahibaw-an sa gugma an­ing lak­iha nga ha­los bag- o ra man gani mo nagkaila? Get to know the per­son beyond the hon­ey­moon stage. Unsa siya nga klase nga ig­soon, nga anak, nga amigo, nga ka­tra­baho. Daghan ang mang­gawas sa iyang mga ki­naiya kung imo siyang ila-ila­hon pa­maagi sa mga tawo nga gapal­i­bot niya. Judge for your­self inig hu­man ani kung mao ba kini ang lalake nga tin­uod ug tiu­nay ni­mong gi­higugma.

Hinum­dumi, you al­ways have the choice to walk away, Liza. Dili ni mahimo sa pam­ilya, ig­soon, o asawa kay ang balaod sa Diyos ug balaod sa tawo ang naghigot ninyo. Apan sa es­tado nga uyab? Aguy, you are al­ways free to go. Yes, ipagla­ban mo, wala koy prob­lema anang imong drama, apan pangutan-a usa imong kau­galin­gon...an­gay ba siyang ipagla­ban?

Ikaw ra ang bug­tong makatubag ana. Jude Gusto ka bang mu­tim­baya sa mga nagsaulog sa ilang ad­lawng natawhan ug an­niver­saries? Ipadala ang imung mga greet­ings sa ce­bu­li­bre@in­quir­erpub­li­ca­tions.ph o sa gabuya66@ya­hoo.com

(Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.