Ang dau­tang epekto sa grabeng pagkaon og junk foods

Cebu Libre - - NEWS - ni Vanisa So­ri­ano

KINSA may mak­a­bal­ibad sa lamian kaayo nga mga junk foods ug mga pro­cessed foods?

Dili ikalimod nga maghi­nam-hi­nam gyod ka og kaon sa imung pa­bori­tong junk food sam­tang mag­tan-aw og telebisyon, mag­tuon, mag­tanaw ug sine ug uban pa. Apan nasayod ka ba sa daotan nga epekto kung mag­pal­abi ka’g kaon ug junk food?

Ania ang pinaka- komon nga mga sakit tun­god sa junk food over­load.

1) OBE­SITY

Ma­tod pa sa nagkalain-lain nga pag­tuon, usa sa mga pinakahi­n­ung­dan sa pag­panam­bok mao ang pinatuyan­gang pagkaon og mga junk foods. Makahubag sab kini sa parte sa utok nga gitawag og hy­potha­la­mus diin maapek­to­han ang imung pa­mati nga daw dili ka mabu­sog, hang­tod nga maadik ka na sa pagkaon.

2) MEM­ORY AND LEARN­ING PROB­LEMS

Usa sa pinakakuyaw nga epekto sa so­brang pagkaon sa pro­cessed foods mao ang paghi­nay sa imung mem­o­rya ug pagkat- on. Ma­tod pa sa pag­tuon sa Amer­i­can Jour­nal nga su­lod lang sa 5 ka ad­law nga grabe nga kon­sumo ug junk foods­dak una ang kadaot nga mahimu ni­ini sa hip­pocam­pus, ang parte sa utok nga re­spon­s­able sa mem­ory aug pag-il as a nagkalain-laing bu­tang.

3) RISKY PREG­NANCY

Alang sa mga bun­tis, dili lang ang in­a­han ang maapek­to­han sa iyang gikaon kon dili apil na usab ang bata sa iyang sabakan. Ma­tod pa nga daku ang posi­bil­i­dad nga makuhaan o dili ba nuon paghimugso sa may de­peren­siya nga bata ang mga mab­dos nga hilig og junk foods ug pro­cessed foods.

4) DE­PRES­SION

Daghang mga tawo nga kun maguol o madis­maya, magsige og kitkit og chichirya ug mga dili sus­tan­syadong pagkaon. A pan an gt in­uodn ii ni, an gm ga junk foods makasamot diay sa stress tun­god kay makawala kini sa amino tryp top h ann ga makadugang sa de­pres­sion.

5) HEART DISEASE

Lisod na gyod kung ang utok na ug kas­ing-kas­ing ang maapek­to­han sa adiksyon sa pagkaon og junk foods. Mahimo kin­ing hi­n­ung­dan sa pag­clog sa mga ar­ter­ies ug in­gon man pa gt a ass a lev­elsa choles­terol nga makaapekto sa nor­mal nga pag­func­tion sa kas­ing-kas­ing.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.