Mga diet fads nga an­gay nimung likayan

Cebu Libre - - NEWS - ni Michaela Dolores

SA PAGLAMBO sa atong pana­hon, mis­aka usab ang am­bisyon sa mga tawo nga makakuha og per­pek­tong lawas. Tun­god ni­ini, daghang mga pa­maagi sa pag­pani­wang ang nang­gawas. Apan dili tanan kanila luwas ug an­gay sun­don. Ania ang uban kanila nga an­gay likayan sigon sa mga eksperto:

1) Diet pills

Sa pag-uso sa pagdiet, miuso usab ang mga diet pills. Apan mas maayo nga mag­pakon­sulta una sa dok­tor kung an­gay ba kini sa lawas hi­l­abi na kay kasagaran nila daghang di maayo nga side ef­fects. Aduna usa’y uban ni­ini nga wa nare­histro san­glit nag­ba­ton sila og mgasagol nga di maayo sa lawas.

2) Juic­ing

Ang lawas nang­i­na­hanglan og daghang sus­tan­sya nga dili tanan ma­hatag sa mga pru­tas nga gi­hi­mong juice. Matud pa sa mga eksperto, ang lawas makadetox­ify ra og iya bisan pag walay juic­ing.

3) Teatox­ing

Nauso karon ang pagdetox­ify sa lawas pinaagi sa pag-inom ug tsa o tea. Base sa re­search, kini maka­p­atang­tang ra sa tu­big sa lawas ug dili an­gay im­non la­pas usa ka se­m­ana kung walay kon­sulta sa dok­tor. Posi­bleng epekto ni­ini ang di­ar­rhoea, de­hy­dra­tion ug elec­trolyte im­bal­ance.

4) 6:1 diet

Ang mga musunod ni­ini nga pa­maagi kasagarang mukaon og nor­mal sa unom ka ad­law sa se­m­ana ug sa usa ka ad­law dili na mukaon og bisan unsa. Kini nga pa­maagi wala pay sci­en­tific ev­i­dence sa pagka­maayo. Gani matud sa mga eksperto, ang di pagkaon liban na lang kung ma­man­age og tarong, posi­bleng maoy ra­son sa kakapoy, kakuwang sa kon­sen­trasyon ug bati nga mood.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.