Duda ko tomboy ning best friend sa akong uyab, ta­bang!

Cebu Libre - - FRONT PAGE - Mao JUDE!

Jude,

Usa­hay ra ko mag se­los mao nga pasaylo-a ko nga naka­suwat gyud ko an­ing akong prob­lema, unya man­gayo ko ug tam­bag pud diay gikan nimo, hi­naot maka ta­bang ka.

Ang akong girl­friend man gud naay amiga nga suod kaayo niya, best friends ni sila sukad pa gyud bata sila. Duda man gud nako tomboy ni, am­bot basta mak­abasa ko sa iyang li­hok nga mangigi man siya nako sa oras ug aten­syon sa akong uyab. Sa una akong gis­abot nga basin nag ad­just ra siya nga naa nay bag-ong best friend iyang best friend, pero nadugay nako ug ob­ser­bar, murag lahi na­man. Ma­makak siya sa akong uyab nga duna daw emer­gency sa ilaha mao nag­pakuyog ug uli sa probin­siya nila ad­tong gabii pa gyud nga manglarga mi sa akong uyab for the first time out of the coun­try nga kami rang duha unta. Siyem­pre gip­ili sa akong uyab ang emer­gency kay suod pud baya siya sa pam­ilya ani niya. Pag abot didto, nitawag akong uyab nga wala man diay emer­gency, ug nag maoy lang daw ni iyang amiga. Nan­gayo gani siya ug pasaylo nako kay naba­yaran na baya to among ticket ug ho­tel sa among larga unta.

Kat­ulo nahitabo nga daw gi ilog niya ang aten­syon ug panahon sa akong uyab nako. Un­say an­gay nako buha­ton, Jude?

Lyle Lyle,

Isip uyab, duna kay katun­god nga ma­bal­aka sa lin­i­hokan an­ing best friend sa imong uyab. Makasabot ra tin­gali ta nga mangigi siya kay pip­ila ka tuig sila baya ang best friends, unya karon nga naa ka, gal­isod siya ug dawat. Apan ang pag­pa­makak ug pag gamit sa emosyon para lang ma ilog ang aten­syon sa imong uyab dili na nako ma­pasaylo.

Apan dili siya ang an­gay nimo atuban­gon, ang imong uyab ang imong pasabton sa imong gibati. Nak­a­ban­tay na pud tin­gali na siya sa bin­uhatan an­ing iyang best friend kay nitawag baya siya nimo ug nan­gayo ug pasaylo atong hitabo-a nga na­makak si best friend. Start from there, sto­ryahi ninyo ang sit­wasyon. Suwayi nga dili ka emo­tional, be fac­tual. Kung musugod na ka ug his­got man gud ug emosyon, dal­ing muhi­lak dayon tin­gali ning imong uyab ug wala nay tarong nga diskusyon nga mahitabo. Be lev­el­headed inig sto­rya ninyo, ug da­pat i-em­pha­size gyud to nimo nga dili ka gana­han anang dunay ma­makak. Small lies can lead to big­ger lies. In fact, dili gani to matawag nga small lies kay dako to ug con­se­quence, dili lang sa his­got sa nasayang nga kwarta sa inyo un­tang bakasyon. Ang mas dakong nasayang ato ang pagsalig nga nawala nimo didto sa iyang best friend. Lisod na na ma­ba­lik.

Sa imong part pud, be care­ful kay imong kat­a­pat usa ka tawo nga gikan sa pagk­a­bata naa na sa iyang kinabuhi. Whether or not she is a toxic pres­ence sa kinabuhi sa imong uyab, la­wom na kaayo ilang kaagi ug dili basta basta dayon ma­putol. Also, never ask her to choose be­tween you two kung mahimo, kay walay tawo gana­han mabu­tang sa in­gon ana nga sit­wasyon. Show her, in­stead, nga kasabot ka sa iyang sit­wasyon, but that you are also con­cerned about your fu­ture kung ipa­dayon ni nga sit­wasyon. No ul­ti­ma­tums ha, no threats, no emo­tional out­bursts. Sa pag­basa nako sa imong per­son­al­ity gikan sa imong suwat, you seem to be a level headed guy. Kalma lang ang take it a step at a time. Ide­ally, ang next step nimo is to get a con­ver­sa­tion go­ing with the best friend, para ma as­sure nimo siya nga dili ka threat sa ilang pagka­suod.

Un­less tomboy gyud tuod siya ug nahigugma siya sa imong uyab. Sa maong sit­wasyon, de­sisyon dili gikan nimo apan sa imong uyab. Lisod man dawa­ton, dili nato ikalimod nga mahi­mong duna gyud pud gibati imong uyab sa iyang best friend...whether pla­tonic or ro­man­tic, naa ra niya pag de­cide. Good luck Lyle!

Jude

(Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.