Ang pag­ba­lik sa Banig Fes­ti­val sa lung­sod sa Ba­dian

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Mich Pa­day­hag

Hu­man sa walo ka tuig, mo ba­lik na ang Banig Fes­ti­val sa lung­sod sa Ba­dian sa haba­gatang Sugbo karong Domingo.

Ang 29 ka barangays sa lung­sod gi-clus­ter sa lima ka con­tin­gents para sa grand show­down.

Matud pa ni Jos­a­beth Co­man­dante, us as am gafou nd erss aB anig Foun­da­tion Inc ., an gB anig Fes­ti­val nagse­l­e­brar sa kinabuhi sa mga Ba­di­anganons.

“It is meant to be a cel­e­bra­tion of the life of the Ba­di­anganon sit­ting at the cen­ter­stage of its lo­cal in­dus­try which is mat weav­ing be­ing a cul­tural heir­loom that has helped the fam­ily with mar­ginal in­come cope up with eco­nomic chal­lenges,” sigon ni Co­man­dante sa pakighin­abi sa Cebu

Libre . Ang Banig Fes­ti­val maoy usa sa mga dako nga kali­hokan sa lung­sod sa Ba­dian atol sa kasaulu­gan sa ilang pista karong July 24 to 25 alang sa ilang pa­tron nga si San­ti­ago Apos­tol.

Ang banig sa Ba­dian hin­imo gikan sa Pan­dan (sa uban gitawag kini nga Romblon).

Daghang mga asawa sa mag-uuma sa Ba­dian ang nabuhi sa pag habi og banig gikan sa pan­dan.

“The process of pre­par­ing the leaves is ar­du­ous be­gin­ning with the re­moval of its spines. Then the leaves are cut into strips, hanged dry, dyed, dried again, rub bed and pressed to smoothen the strips, and fi­nally wo­ven into a mat or other ar­ti­cles like bags, and other items, as our weavers try to im­prove and get more cre­ative with their weav­ing skills,” nagkanayon si Co­man­dante.

Gisug­dan an gB anig Fes­ti­val ni­ad­tong 2000 ni Mario Nor­ri­eto A. Apos­tol ang cre­ative di­rec­tor pud karong tu­iga.

Dunay street danc­ing com­pe­ti­tion sa ala una sa hapon nga mag sugod gikan sa Ba­dian Mu­nic­i­pal Hall sa barangay Pobla­cion padung sa Ba­dian Na­tional High School ( BNHS) grounds.

Sun­dan kini sa grand show­down didto gi­hapon sa BNHS grounds.

Ubang mga kali­hukan atol sa pista sa Ba­dian mao ang on the spot paint­ing con­test, weav­ing con­test og Banig Fes­ti­val Queen.

CDN FILE PHOTO

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.