Mga uban pang gamit sa bak­ing soda

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Michaela Dolores

Kung nag­tuo ka nga sa pan­g­luto ra ang gamit sa bak­ing soda, daku kang sayop. Ang sodium bi­car­bon­ate adunay nagkadaiyang gamit sa pan­i­malay man o sa lawas. Ania ang uban kanila:

1 Home­made tooth­paste/ mouth­wash

Ang bak­ing soda puwede usab himuong tooth­paste kung sag­u­lan kini og 3 per­cent hy­dro­gen per­ox­ide so­lu­tion. Puwede usab nga sagolan nimo og bak­ing soda ang imong tooth­paste aron mas epek­tibo.

Mamahimo usab kin­ing mouth wash o para ilimpyo ang mga pustiso. Sa paggamit ni­ini, mas malimpyo ug mawala ang baho sa baba.

2 Pan glimpy os a pan it oi sip de­odor­ant 3

Puwede usab mag­a­mit kini isip fa­cial scrub o body ex­fo­liant haron matang­tang ang mga hugaw sa lawas. Haron di madaot ang ilok sa grabeng mga pro­dukto, puwede kini himuon mga de­odor­ant.

Pan­glimpyo sa mga gamit sa kusina

Tun­god kay ang bak­ing soda dali makatang­tang og hugaw ug baho, an­gay kin­ing idugang sa panghugas sa mga plato, kaha, kaldero, oven ug uban pa.

4 Pang­tang­tang sa baho

Mamahimo usab nga ibu­tang ang bak­ing soda sa mga ba­sur­a­han, re­frig­er­a­tor o sap­atos aron mawag­tang ang mga baho ni­ini.

5 Panghugas sa mga pru­tas o utan

Pi­naagi sa pagbu­tang og bak­ing soda sa trapo nga gami­ton sa pru­tas o utan, mas makasig­u­rado ka nga limpyo kini.

6 Pang­patay sa kayo

Ang bak­ing soda maayo usab nga fire ex­tin­guisher sa mga gag­may nga sunog sa kusina. Tun­god kay mag­pa­gawas kini og car­bon diox­ide kung maini­tan, dako kin­ing ta­bang aron ma­pawng ang kayo.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.