SANDUGO: Dugo, bino ng kasab­otan alang sa kali­naw

Cebu Libre - - NEWS - ni Michaela Dolores

Pag- in­amigo­hay ug pagtin­a­ban­gay. Dul-an 500 na ka tuig ang mi­l­abay, kin­ing duha ka bu­tang ang ra­son sa pagsamad sa buk­ton ug pag-inom sa dugo uban ang bino sa duha ka lain-laing lider.

Tun­god sa ilang gus­tong adunay pag- in­amigo­hay ug pagtin­a­ban­gay, mali­pay­ong nahimu ang usa sa pinakau­nang kasab­otan sa duha ka grupo gikan sa lain-laing na­sud.

Kini mao ang gitawag nga Sandugo o blood com­pact nga unang nahitabo ni­ad­tong tuig 1565 tali kani­lang Datu Sikatuna ug Miguel Lopez de Le­gaspi sa isla sa Bo­hol.

Sa wala pa nauso ang Sandugo Fes­ti­val nga ka­nunay ise­l­e­brar sa maong isla, gigikanan na sa maong tradisyon ang kasab­otan sa usa ka Bo­holano ug usa ka rep­re­sen­tante sa Es­panya.

Na gsugo dan gm aong kasab­otan sa pag abot ni Le­gaspi ug uban pang Es­panyol sa isla nga gi­har­ian ni Sikatuna.

Tun­god sa ilang pait nga naa­gian sa mga Por­tuguese, si Si katun aw ala mali pays a pag-abot sa mga Es­panyol. Apan tun­god sa pagi s tor yaay ug pagsin­ab­tanay, nahibaw- an sa isigka-kampo nga ang matag usa adunay maay­ong makuha kung ilang ipadaplin ang panag-away.

Diri na misu­lod ang dugay nan gt rad is yo nsatri bu ni Sikatuna nga gitawag na karon isip Sandugo.

Aron ma­pa­matuod ug map­re­serba ang ilang panaghi­galaay, gi sam ar ann iSika tun aug Le­gaspi ang ilang isigka-buk­ton. Gikan sa sa­mad, gikuha ang tulo o upat ka tulo sa dugo ug gisu­lod sa usa ka baso nga adunay bino. Gikan sa baso, tagsa- tagsang ni­inom ang duha ka lider.

Tun­god sa maong ma­li­nawo’ng sabot, ang posi­bleng gubot nahimo hin­uon nga epek­ti­bong trad­ing sys­tem sa mga pro­dukto sa Pilipinas ug Es­panya.

Sa mga grabeng kagubot nga nahitabo karon sa atong na­sud ug sa tibuok kali­b­otan, ki­na­hanglan ba nga atong sam­dan ang atong mga buk­ton ug im­non ang dugo sinagolan ug bino haron lang makab-ot ang tin­uo­ray nga kali­naw?

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.