Malas lang gyud tin­gali ko nga pagkatawo, tin­uod kaha na?

Cebu Libre - - FRONT PAGE - (Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso)

Dear Jude,

Naa ba gyud ka­hay tawo nga mala­son lang gyud no? Naninguha man unta kos tra­baho nako apan bag-o lang ko na sesante, wala gi re­new akong kon­trata kay nanobra na daw ang em­ploy­ees ug mubo ang pro­duc­tion. Sa maong se­m­ana, gibuwa­gan ko sa akong uyab kay wala daw koy am­bisyon nga pagka tawo ug dali ra kuno ko ma kon­tento sa es­tado sa akong kinabuhi karon.

Sa pagka dakong malas pa gyud, nan­ganak akong manghod nga babaye unya naay kom­p­likasyon ang bata mao usa na ka se­m­ana sa os­pi­tal, apil pud intawn ko sa gasto kay gibiyaan man ni siya sa iyang uyab kay minyo man pud diay to ang karajo.

Naghuna huna bitaw ko nga magpa kudlit tin­gali ko para mawala akong malas. Tin­uod ba na? Makata­bang ka nako? Sala­mat daan Jude

Ramil Ramil,

Naay pana­hon nga mag­dun­gan-dun­gan ang dili kaayo nin­dot nga mga hitabo sa imong kinabuhi mao nga maka in­gon ka nga murag gi­daog-daog ka sa pana­hon. Kung imo kong pangutan-on kung malas lang ba gyud ka nga tawo, ang akong tubag, dili. Ang maong kon­septo usa ka tina­pu­lan nga pasangil. Malas man ko, un­saon ta man. Mu­gawas ang ki­naiya sa Pilipino nga naila sa tibuok kalibu­tan, apan dili an­gay ikali­pay sa atong lahi...si Juan Ta­mad.

Ngano? Usa us­a­hon ta imong prob­lema beh. Una, makatarun­gan man ang ra­son sa kom­pa­nya ngano gibuhi- an ka nila. Sa mata sa usa ka em­ployer, un­a­hon sa ilang re­ten­tion mao ang mga tra­ba­hante nga epek­tibo ug taas ug per­for­mance rat­ing, duda nako wala ka ma apil ani nga lista mao nga usa ka sa gibuhian sa pagka karon. Busa, dili kini malas o daog-daog, sim­ple eco­nomics ni. Ang ilang swel­do­han mao ang tra­ba­hante nga maka hatag pud ug kwarta sa ilang kom­pa­nya. Sakto ba ko?

Ikaduha, kahibalo na ta gu­muikan sa imong unang prob­lema nga ang con­trac­tual worker, hi­labo na sa pro­duc­tion, peli­gro pirmi ang tra­baho. Dili na lang ta mu likoy­likoy, dili pud dako ug sweldo ug us­a­hay ku­lang pa gani sa buwanon nga mga bay­ronon. Unsa na kaha ug naa pa kay uyab, nga padu­long na sa pag­sugod ug pam­ilya po­hon, di ba? Dili nako maba­sol imong uyab nga naka huna-huna siya ani sa pana­hon nga na sesante ka. Tin­gali ang ni­tatak niya mao ang idea nga kung nagkalisod na­man gani mo rong uyab pa mo, unsa na kaha ug nag­minyo na mo? Mao tin­gali nga na tim­ing pud nga nakig buwag siya nimo sa pana­hon nga wala kay tra­baho. On a side­note, mayra pud para nimo, kung tiu­nay nga gugma unta to, naa unta siya sa imong kili­ran hang­tod karon ug nita­bang nga mak­a­ban­gon ka. Di ba?

Ikat­ulo, dili nimo prob­lema nga naay kom­p­likasyon ang imong pag-umangkon, kay kini usa ka matang sa paghagit sa kinabuhi nga gawas na an­ing kalibu­tana. Apan dili unta in­gon ani ka dako ang fi­nan­cial nga prob­lema ug nakata­bang pa unta ang ama­han an­ing bataa sa in­y­ong gas­tos. Tun­god kay minyo man diay ni, dinha ang dakong prob­lema...nga pwede UNTA ma­likayan sa imong ig­soon. Dili kana malas, dodong. Biga ang tawag ana.

Karon nga giusa usa nato ang imong gisang-at nako diri nga prob­lema, hi­naot na klaro nimo nga dili pa diay ulahi ang tanan. Ayaw ba­sola ang malas, kay kung mao na­man lang diay na, maglingkod na lang tang tanan ug maghuwat nga muabot ang swerte nato.

Duna pa kay mabuhat, sa imong kugi ug sak­tong mga de­sisyon ma­sul­bad ang imong mga prob­lema. Una, hasta man gani bakol makakita ug tra­baho, ikaw na kaha? Ikaduha, un­for­tu­nately mu uyon kos gisulti sa imong kanhe uyab, sig­u­rado-a nga ang tra­baho nga imong makit-an duna kay makab-ot nga kaus­bawan. Kayod ug tarong para makita sa imong mga amo nga an­gay ka nila ipa asenso.

Good­luck, Ramil!

Jude

Gusto ka bang mu­tim­baya sa mga nagsaulog sa ilang ad­lawng natawhan ug an­niver­saries? Ipadala ang imung mga greet­ings sa ce­bu­li­bre@in­quir­erpub­li­ca­tions.ph o sa gabuya66@ya­hoo.com

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.