Ang atong PWD apan kugi­han nga traf­fic aide

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni James Savel­lon

Natawo si Mag­daleno “Onkol ” Bor ce s, 6 0 anyos, nga walay tiil ug wala ma-de­velop ang duha ka kamot.

Apan im­bis kaluy-an ang iyang kau­galin­gon, gip­ili niya nga moser­bisyo sa ko­mu­nidad isip traf­fic aide bisan pa­man sa iyang pagka per­son with dis­abil­ity (PWD).

Bisan sa iyang kalisod, makita nimo sa iyang mga mata ang de­ter­mi­nasyon alang sa kaay­ohan.

“Asa man mo agi? Bali man na in­y­ong gi- agian!” sang­pit ni Borces sa nag­padu­long nga mo­torista. Madung­gan ug makita si Borces sa dalan F. Cabahug sa Barangay Kasam­ba­gan dak­bayan sa Sugbo.

Nakita sa tag­du­mala sa usa ka tung­haan ang kakugi ni Borces ug didto gita­gaan siya og hon­o­rar­ium sa iyang way puas nga ser­bisyo sugod pa ni­ad­tong 2012.

Abril ning tu­iga lang, opisyal nga gi- ap­point siya isip traf­fic aide ubos ni Barangay Cap­tain Franklyn Ong.

Bisan sa kainit sa ad­law ug kaabog sa dalan, mi­lahutay siyag abot sa iyang gamay nga cus­tom­ized barangay out­post gi­na­mit ang iyang tayaon nga im­pro­vised bike nga gi­hatag sa usa ka silin­gang Amerkano lima ka tuig na ang ni­l­abay. Ang iy a n g k amot maoy iyang gigamit pag­tuyok sa pedal haron makaabot sa out­post nga adunay 200 met­ros ang gi­lay-on gikan sa iyang balay.

Mo­mata siyag sayo alang sa i yang 6am- 6pm sh i f t nga adunay duha ka taas nga break alang siya maka­pahuway.

“Okay ra man. Ana man jud na ang tra­baho, kapoy,” asoy ni Borces.

Kada buwan, aduna siya’y P4,000 nga hon­o­rar­ium, P2,000 gikan sa barangay ug P2,000 gikan sa Cebu City Hall ma­tod pa ni Borces.

“Nali­pay ko nga gita­gaan kong (Mayor) Tommy Os­mena og al­lowance, hon­o­rar­ium,” in­gon siya.

Ibahin-bahin niya ang kwarta alang sa i yang mga pagu- mangkon ug ang so­bra paingon didto sa iyang sav­ings ac­count.

Si Borces ang ikalima sa unom ka man­ag­suon. Na­matay ang iyang in­a­han sa si­ete anyos pa siya, iyang papa ni­panaw pagabot niyag 15.

Bisan sa kalisod, nan­ingkamot siya nga makakuhag bokasy­onal nga kurso alang sa mga PWDs. Ni­tra­baho siya sa usa ka rat­tan fur­ni­ture fac­tory apan wala nag­dugay.

Hangyo ni Borces nga hi­naot adunay malumo’g kas­ingkas­ing nga moa­t­i­man kaniya. Pan­gan­doy sab ni Borces nga makakuha og mo­tor­bike.

“Naa unta maluoy’g mota­bang, aw akong dawa­ton,” in­gon ni Borces.

Ibahin-bahin niya ang kwarta alang sa iyang mga pagu­mangkon ug ang so­bra paingon didto sa iyang sav­ings ac­count.

TONEE DESPOJO

Mag­daleno Borces walay tiil ug dili kom­pleto n g a k a m o t a p a n n a ningkamot nga mahi­mong ma­pus­lanon sa ko­mu­nidad isip traf­fic aide.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.