Di­dang ’s De­li­cious Masareal

Cebu Libre - - NEWS - ni James Savel­lon

Kung ang cala­may tatak sa Bo­hol, sam­tamg ang Leyte adunay bi­nagol, dili ikalimod nga sa Sugbo, ang nag-unang pang pasalubong mao ang lami­ang masareal. Ug dili lang basta-basta nga masareal kon dili ang in­ila na kaay­ong Di­dang’s De­li­cious Masareal.

Nag­sugod sa “inato” nga luto ni Ju­liana “Di­dang” Perez Suico ka­ni­ad­tong 1910s, ang Di­dang's De­li­cious Masa real mao na karon ang pa­bori­tong pasalubong sa Sugbo.

Sa pag­panaw ni Lola Di­dang ni­ad­tong 1965, gi­pa­dayon sa ang iyang anak nga si Dad­ing ang paghimo og masareal. Apan iya kin­ing gibiyaan ni­ad­tong 1998 sa di­hang nasakit siya’g aneurysm.

Dinhi mip­uli pag­du­mala sa ilang negosyo ang iyang ki­na­mangho­ran sa pito ka anak, si Pru­den­cia “In­day Yud­ing” Fal­cis nga 78 anyos na karon.

“Wa pa may shop­ping malls sa una, mao nga ili­bod ra namu sa kasilin­ganan ang among masareal. Naay mag-or­der kung naay kasal o para ire­galo,” in­gon si Fal­cis. “Diha ra gyud mis Man­daue (Proper).”

Yano ra ang sagol sa masareal – mani ug asukar apan ang ilang spe­cial mas a real, adunay con­densed milk. Orig­i­nasl recipe kini sa ilang apo­han.

Pan­i­tan ang mani ug hugasan kini. Isagol kini sa asukar sa mixer ug iluto. Sige­han kinig ukay hang­tod nga mo­gahi ug maoga. Hi­wahi­waon kini og gi­nag­may dayon pus­ton.

In­gon ni Fal­cis nga usa ka se­m­ana ang shelf- life sa masareal ug moabot og usa ka buwan kung isu­lod sa re­frig­er­a­tor.

Makahimo silag tulo hang­tod lima ka sako matag-ad­law de­pende sa or­der.

Kanhi Home Eco­nomics teach­ers iF alc iss aB asak Ele­men­tary School di inn ag­tud­lopud siya’ g Pi lip in­oug Nu­tri­tion. Hi lig­pud siya mag feed­ing pro­gram nia dto.

Sa di­hang naun­dang ang ilang negosyo kay nagkasakit ang ilang in­a­han, nagsabot sa Fal­cis ug iyang maguwang nga magtin­a­ban­gay.

Nag­sugod lang sila sa gamay nga kalan ug ka­hoy nga sugnod hang­tod nakaam­bit sila og mod­er­nong gamit ug usa ka balay sa Dona Rosario Vil- lag es a Baran gay Tabok, Man­daue nga gi­hi­mong gamay nga fac­tory. Dinhi mis­ugod paglambo ang ilang negosyo.

Karon, bisan asa na makita ang tam-is nga de­likasiya sa Man­daue. Gikan sa mga or­di­nary­ong tin­da­han, sa pier, ngadto sa mga pasalubong cen­ters ug hi­gan­teng shop­ping malls.

Ang biyuda nga si Fal­cis walay anak apan naa siyay gi­pangta­ban­gan sa iyang pam­ilya.

“Naay akong mga gi­nas­tuhan, mga anak sa akong pagu­mangkon. Naa koy tulo ka nars. Naay en­gi­neer. Naay ar­chi­tect. Naay mga pari, duha kabuok. Mao ra na a kong mg aanakanak,” nagkatawa nga asoy ni Fal­cis.

Usa ka ak­ti­bong miyem­bro sa charis­matic com­mu­nity si Fal­cis. Kini isip iyang pasala­mat sa Gi­noo sa mga grasya nga iyang nadawat us sa paglambo sa labing sikat nga pasalubong sa Sugbo karon. Ang Di­dang’s De­li­cious Masareal.

JUNJIE MEN­DOZA

ANG DI­DANGS De­li­cious Masar­ial makita sa nagkalain-laing gi­dak-on. Adunay or­di­nary masareal ug aduna usa’y spe­cial masareal.

JUNJIE MEN­DOZA

GIKAN sa pagluto sa gamay nga kalan sa pag­sugod sa ilang negosyo, ang Di­dang’s De­li­cious Masareal aduna na’y mga mod­er­nong gamit ug kau­galin­gong fac­tory sa Doña Rosario Vil­lage sa Barangay Tabok. Man­daue. Aduna na usab kini mga tra­ba­hante nga makita...

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.