Mao Jude!

Nganong magsige man mig away sa akong uyab?

Cebu Libre - - FRONT PAGE - Mao Jude!

Jude,

Maay­ong ad­law dinha kan­imo. Mangutana lang unta ko nimo ngano magsige man mi ug away sa akong uyab?

Rinna

Rinna,

Maay­ong ad­law pud nimo diha, Rinna! Hi­naot nga mali­payon ka karon ug hap­say imong ad­law. Kay ang ako gubot pas lukot in­ing imong pangutana. Una, klaro­hon lang usa nako nimo nga kin­ing atong gamayng lu­gar sa Cebu Li­bre usa ka ad­vice col­umn, busa usa kini ka hi­gayon para maka­pan­gayo ta ug tam­bag mahi­tun­god sa mga prob­lema nga dili nato ka­likayan sa atong kinabuhi, susama sa mga prob­lema sa gugma o sa pakipa­gre­lasyon (kay duna man pud musuwat diri nato mahi­tun­god sa ilang mga ginikanan o ig­soon o silin­gan o amigo). Busa, usa ko ka man­anam­bag. Dili ko man­anag-an. Ang akong tam­bag, Rinna, depende ra sa im­por­masyon nga imong gi­hatag nako gikan sa imong sit­wasyon nga imong isulti diri nako. Kung wala kay igong im­por­masyon, ku­lang ku­lang sad gyud akong matam­bag. Na karon, imong pangutana. Nganong mag sige man mo ug away sa imong uyab? Tun­god kay wala man kay gi­hatag lain nga de­talye, akong gami­ton akong han­durawan, ok ra ba nimo?

Una, basin gi­pa­tol na na imong uyab, buwagi. Kuyaw man pud ug man­g­away siya nimo nga walay ra­son, di ba? Basin na­paakan ug irong boang, basin nagut­man unya nabasa sa uwan. Basin ug nabuya­gan kay nangihi sa ilawm sa ka­hoy sa nangka did­tos ngit­n­git nga es­kina unya wala ni tabi tabi man lang ang karajo.

Ikaduha, basin pala­away ka. Am­bot kung makahinum­dom ka ug nam­i­naw ba kaha sa Physics ni­ad­tong pana­hon. Ev­ery ac­tion has an equal and op­po­site re­ac­tion. New­ton's third law ang tawag ani. Kung imo siyang gi bikil, aw nat­u­ral muhagis pud tin­gali siya.

Ikat­ulo, ug para nako maoy pinaka swak na swak gyud sa imong sit­wasyon, basin ug ku­lang mo sa ko­mu­nikasyon. Diri na lang gani nako nga wala nimo gi ganid ang imong prob­lema ug imong gi­pasag­dan nga akong imahi­nasyon na lang ang mu tupo tupo sa imong sit­wasyon, unsa na kaha sa imong uyab, di ba? Dili tanan tawo man­anag-an, dili tanan gamhanan anang dapita. Dili namo mabasa imong utok intawn in­day, ki­na­hanglan nimo il­i­tok imong prob­lema haron masab­tan sa pikas ug ma­hata­gan ug so­lusyon.

Kung gahi­nan lang unta nimo ug gamayng oras ug ef­fort ang pag­pasabot sa imong prob­lema, maka­hatag unta ko nimo ug mas tukma, sapak ug sak­tong tam­bag. Pareho ra na ninyo sa imong uyab, kung hata­gan lang unta nimo ug gamayng ef­fort nga il­i­tok imong gi­huna huna ug dili nimo i as­sume nga mak­abasa siya sa imong huna huna, basin dili na mo mag away kaayo.

Karon kung wala pa ka kasabot nga ikaw ang naay prob­lema an­ing dapita, basin ug mas an­gay nimo ang kinabuhing kaulay.

Jude

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.