Ang 16K blos­soms sa Lin­taon Peak

Cebu Libre - - NEWS - ni Dafne Wences­lao

Usa ang probin­sya sa Leyte nga daghan og naa­giang pag­sul ay, apan wala gi­hapon muhu­pas ang kaanin­dot ni­ini.

Sa Bay­bay City, usa ka ga­may nga syu­dad sa haba­gatang bahin sa Leyte, makita ang gi­dayo nga Lin­taon Peak sa Brgy. Pom­po­nan.

Tuod daghan og kabuki­ran sa Leyte, apan unsa may nakalahi ni­in­ing Lin­taon Peak?

Dili pa kini dugay naabli­han sa pub­liko apan gi­dayo ang Lin­taon Peak sa mga tur­ista tun­god sa 16,000 blos­soms ni­ini. Ar­ti­fi­cial flow­ers nga adunay LED lights ang 16,000 blos­soms. Du­nay puti ug duna say puwa nga nag­por­mag ‘I Bay­bay’.

Bisan og ar­ti­fi­cial lang kini, daghan gi­hapon ang gana­hang mag­pal­i­trato tun­god sikit ang pagk­abu­tang ni­ini nga murag anaa siya sa tin­uod nga gar­den tan-awon, il­abi na nga sa slope nga parte sa peak kini nnahimu­tang.

Nag- atubang ang 16,000 blos­soms sa da­gat, ang Camotes Sea nga usa sab ka breath­tak­ing view labi na sa pag­sawop sa ad­law.

Daghang pam­ilya ug mga bisita ang mag­banig og maghuwat sa sun­set ug pag­pasiga sa 16,000 blos­soms.

Pag-abot sa alas 6 sa ga­bie, mag­tapok dayon ang mga tawo og dun­gan sa pag­count­down sa pag­pasiga sa mga buwak.

Up­hill drive ang agianan padung sa Lin­taon Peak apan ac­ces­si­ble kini sa mga sakyanan ug duna sab mga ha­bal- ha­bal nga pwe­deng masakyan.

Sayon ra sab kini tul­tulon tun­god duol lang kini sa San An­to­nio de Padua Church nga usa sa mga du­a­won sa mga tawo tun­god sa mga gi­in­gon nga mi­la­gro sa san­tos.

Sam­tang nag­biyahe pasaka, makita na ang view sa Camotes Sea ug ma­bati ang presko nga han­gin.

Proyekto sa lo­cal gov­ern­ment ang 16,000 blos­soms ug parte pa lang kini sa de­vel­op­ments nga ipahi­gayon sa dak­bayan.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.