Ang Na­tional He­roes Day

Cebu Libre - - NEWS - ni Michaela Dolores

Sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, adunay mga tawo nga mi­ha­lad og dakung sakrip­isyo haron mas ma­panin­dot ang atong kahim­tang. Sila ang atong mga bayani.

Ni­ad­tong Agosto 28, ang pinakaulahing Lunes sa buwan, gise­l­e­brar ang Na­tional He­roes Day. Kini maoy ad­law kung diin atong gi­hinum­du­man ang mga nagkadaiyang bayani sa tibuok na­sud.

Ang maong holiday na­sug­dang i-se­l­e­brar sa maong ad­law ni­ad­tong tuig 2007 hu­man gipirma­han ang Repub­lic Act No. 9492 ni kanhi Pres­i­dente Glo­ria Ar­royo.

Ang maong se­l­e­brasyon gisaulog ka­ni­adto matag-Nobyem­bre 30, dun­gan sa ad­lawng natawhan ni Andres Boni­fa­cio, ang nag­tukod sa Katipunan.

Apan gibal­hin kini sa ikau­pat nga Lunes sa Agosto aron ipakita ang pagkaapil sa uban pang mga bayani nga nita­bang ug nisakrip­isyo sa ilang kinabuhi alang sa Pilip­inas.

Tun­god kay sila ra si Jose Rizal ug Boni­fa­cio ang adunay ilang tagsa-tagsa ka mga na­tional holiday, gi­himo ang Na­tional He­roes Day aron iapil pag se­l­e­brar ang tanang bayan­ing nail­han ug wala.

Gani, bisan pa og aduna ki­tay Na­tional He­roes Day, daghang mga Filipino ang nireklamo sa kakuwang sa mga nadeklarar nga na­tional hero apil na ang mga base­han aron maila ang usa ka tawo nga na­tional hero.

Apan mar­tyr man o dili, nail­han man o wala, an­gay lamang nga ni­in­ing ad­law, atong isaulog ang dagko o gi­nag­may nga mga bayani sa atong mga kinabuhi.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.