CAMALING CERAMICS AND POTTERY

Paghulma sa yuta, pag- umol sa ugma

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni John Carlo Vil­laruel

Ang in­isy­at­ibo mao ang pag­buhat sa sak­tong bu­tang bisa'g wala'y nag­sulti. Kini ang gi­pakita ni Alex Camaling, ang tag-iya sa Camaling Ceramics and Pottery nga nahimu­tang sa Liloan, dak­bayan sa Sugbo.

Si Alex, ka­m­ag­u­lan­gan sa upat ka mag­soon, mi­in­gon nga ang naghatag kaniya ug kadasig nga ipa­dayon ang negosyo nga gisug­dan sa iyang mga ginikanan mao ang tu­mong nga makata­bang sa katawhan pinaagi sa pag­bali­gya ug mga nin­dot ug dekali­dad nga pottery.

Ang negosyo dako sab og nata­bang sa iyang pam­ilya kay tun­god ni­ini na­pahu­man niya ang iyang duha ka anak sa kur­song Busi­ness Ad­min­is­tra­tion ug Marine Engi­neer­ing.

Gawas sa iyang pam­ilya, lakip nga nata­ban­gan ni Alex ang iyang tighulma nga si Emie Ben­itez kinsa nag­tra­baho nila sa so­bra 20 ka tuig.

Ma­tod pa sa 44-anyos nga si Ben­itez, ang sekreto nganong nin­dot ang kali­dad sa ilang mga pro­dukto dili lang tun­god sa ilang materyales apan tun­god sab sa mga tra­ba­hante.

“Sa tra­ba­hante. Maayo lang ang pag­tra­baho. Sa kamot. Magde­pende sa among kamot. Naa man gud mag tra­baho nga rush. Nag­sugod ko 12 years old sa Yu­son. Nibal­hin ko diri 23 years old ko ug ako lang ang babaye dinhi sa Liloan nga mu­gal­ing og yuta,” si Ben­itez mi­in­gon.

Sum­pay pa ni Ben­itez nga ki­na­hanglan sig­uroon nga wala'y masagol nga bato ang ilang clay aron masig­uro ang nin­dot nga kali­dad.

Usa sa hali­non nila nga pro­dukto mao ang mga kaang nga nagkan­ti­dad gikan P8 ngadto P50, de­pende sa gi­dak-on ug dis­enyo. Aduna sab sila’y mga dagkung jars, mga clay nga baki, Venus ug bricks ug daghan pa.

“Kuha’g yuta, hu­molan mga duha ka ad­law, galin­gon, pag- hu­man pino­hon, unya porma­hon kung un­say gusto nako porma­hon,”si Ben­itez mi­in­gon sam­tang nag-umol ug usa ka gamay nga tibud.

Ang negosyo dako og nata­bang sa pang ad­law-ad­law nga kun­somo sa pam­ilya ni Ben­itez. Tun­god sab ni­ini iya­hang na­paeskwela ang iyang walo ka anak. Lisod na nga negosyo Apan si Alex mi­angkon nga lisod na ipa­dayon ang maong negosyo tun­god kay ku­lang na ang mga materyales alang sa pag­buhat sa kaang ug mga nagkalahi­lahing klase sa pottery.

“Dili nako masig­uro nga ma­pa­dayon pa kay lisod na ang materyales. Ang mga materyales nga gami­ton kay lisod kaayo pan­gi­taon,” si Alex mi­in­gon

Bisan pa ni­ana, dili ikalalis nga nin­dot ang kali­dad sa ilang pro­dukto ug kini na­pa­matud-an tun­god sa mga or­ders nga ilang nadawat sa lahi-lahing lu­gar sa Pilip­inas.

“Kada ad­law kami mag­buhat kay naay mag- or­der nga taga- diri, taga- north, taga-south ug ang uban kay gawas sa Cebu,” dugang pa ni Ben­itez.

Sa gana­han mu- or­der o mopalit sa ilang pro­dukto, tawag sa 424-8973 ug sa 0923-556-6624.

Pho­tos by Tonee De­spojo and Rick Gabuya

MGA nagkalain-laing kaang ug banga ang makita sa Camaling Pottery and Ceramics.

ANG Camaling Pottery and Ceramics out­let ( taas nga hu­lag­way) sa Tayud, Liloan. Sa ubos, ang maghuhulma nga si Emie Ben­itez mi­pakita sa Cebu Li­bre sa iyang ka­hanas sa paglilok ug pots.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.