Tips ni Jude sa pag­buhat ug Re­sume!

Cebu Libre - - FRONT PAGE - (Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso)

Dear Jude,

Man­gayo lang unta kog ta­bang maka­pan­gita ug tra­baho. Ni grad­u­ate ko atong ni­ag­ing tuig sa kurso nga marine pero wala man ko madawat sa akong gi­pang ap­plyan. Un­saon man para makakita kog tra­baho kay ako man unta gisali­gan sa akong mga ginikanan nga mu­ta­bang nila ug pa es­kwela sa akong mga ig­soon. Ako man gud una ni grad­war namo. Akong mama tin­dera ra diri ug siopao sa bus sta­tion mao nakakita ko an­ing imong col­umn. Hi­naot makata­bang ka nako bisan ug dili ni mahi­tun­god sa gugma akong suli­ran.

Jax Jax,

Konek­tado gi­hapon sa gugma ang imong prob­lema, kay un­saon man nimo pagka lovelife ug wala kay tra­baho, di ba? Gawas kung mag­pabuhi ka sa imong kapikas, kana ang haya­hay. Sa maong sit­wasyon, kung mahitabo man gani na, ikaw akong pan­gayoan ug tam­bag ug giunsa nimo!

Se­ri­ously, though, and pag­pan­gita ug tra­baho ga de­pende gyud na, una sa tanan...sa imong mga kwalipikasyon. Kung qual­i­fied ka ug naay po­sisyon nga avail­able (ang ikaduhang fac­tor), ngano gud tawng dili ka madawat. Kay daghan man pud mo ga ilog sa po­sisyon nga puro kwalipikado (bilib man ko daan sa atong ed­u­ca­tion sys­tem, hi­labon na diri sa Sugbo, mao daghan ang muanhi para mu es­kwela), dao­gon lang gyud na sa usa ka bu­tang: re­sume.

Kin­ing re­sume ang imong ihatag didto sa prospec­tive em­ployer, whether print­out man o sa pana­hon karon, email or dig­i­tal ver­sion (mas maayo ni kay dili kalas pa­pel, mas maayo sa atong pal­i­bot), para ilang makita imong mga strengths, ug nganong ikaw ilang kuhaon over and above sa mga laing mga ni ap­ply. Busa, Jax, pa lig-onay ni sa re­sume.

Ang akong mabuhat para nimo isip ta­bang mao ng paghatag ug mga tips para mahi­mong bin­taha imong re­sume. Pag­wapo­hon nato, sama nimo. Charot.

Una, ihan-ay tanang con­tact nimo (mail­ing ad­dress or home ad­dress, mo­bile num­ber, land­line, ug email) lakip imong pan­galan isip header and footer sa imong file. Buot pasabot, mu­gawas kini sa kada pahina sa imong re­sume para kung magk­abuwag buwag man ang print­out, makit-an kada pahina ang imong con­tact ug pwede gi­hapon ka nila ma con­tact.

Ikaduha, apili ug hu­lag­way sa ibabaw sa imong re­sume nga tarong imong sul-ob ug uyon sa imong gi ap­plyan nga po­si­tion. In our case, kay man­gap­ply man kag barko, mas nin­dot ug pic­ture nimo nga naka uni­form ka para limpyo ug hap­say ang panan-aw sa imong em­ployer.

Ikat­ulo, ang pag ar­range sa imong re­sume gikan sa imong pinaka lig-on nga qual­i­fi­ca­tion paingon sa pinaka or­di­naryo. Busa, kung ni­agi ka ug train­ings o kung naa kay awards re­lated sa po­sisyon imong gi ap­plyan, mao ni ang iuna. Kay mubo kaayo ang at­ten­tion span sa tawo ug daghan mu ga dun­gan ug ap­ply, you have to stand out by show­ing your strengths first.

Ayaw pud kalimti ug bu­tang ang imong ex­tra cur­ric­u­lar in­ter­ests, kan­ing gawas sa panrabaho. Nan­gita ang mga em­ployer karon ug mga well-rounded staff, so makata­bang kung imong ibu­tang ang imong nga nagkalain laing tal­ents. Some com­pa­nies want to boost their bas­ket­ball team, so kung naa kay back­ground ani, iapil sa re­sume. Ex­am­ple lang na ha, basin diay ug bal­let imong hilig, why not di ba?

Last, less is al­ways bet­ter. Samok baya kaayo ning daghan kaayo tag atuban­gon nga pa­pe­les kung ikaw naa sa HR. Kung unsa ang im­por­tante, mao ra ang ibu­tang. Per­sonal ning akong opin­ion, pero sapo­ton gyud ko anang mag­sugod ug quotes quotes nga walay hi­n­ung­dan o bear­ing man lang sa imong ap­pli­ca­tion. If you must in­clude some­thing per­sonal, just a line or two about your back­ground will suf­fice. Sama sa “I am a fresh grad­u­ate look­ing for­ward to join­ing the work­force and learn from your es­teemed com­pany in a mu­tu­ally-ben­e­fi­cial en­vi­ron­ment.” Im­por­tante ang “mu­tu­ally ben­e­fi­cial,” buot pasabot naa kay makat-onan nila, pero naa pud silay makuha nga ser­bisyo nimo.

O, ku­tob na lang diri ug good luck ha! Og para sa mga ni­basa lang ani, ayaw intawn to i copy paste akong ex­am­ple nga linya, lahi-a pud tawn gamay. Good luck apil niny­ong tanan! Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? I text sa nu­mero 0922-830-6385, or ipadala sa jude­ba­calso@gmail.com

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.