‘Abog sa Yawa’ ang kayo sa pan­im­pla

Cebu Libre - - NEWS - JOHN CAR LO A . VIL­LARUEL UG CEBU DAILY NEWS

Dili ikalalis nga ang kali­b­otan san egos yo grabe ka com­pet­i­tive. Ug aron mag­malam­pu­son ka, ki­na­hanglan ang de­ter­mi­nasyon, salig sa kau­galin­gon ug ang pa­grisgo nga mamahi­mong lahi sa kom­petisyon.

Ang 37-anyos nga si Ian Sekong, usa ka Fine Arts grad­u­ate sa Univer­sity of San Car­los nga nanag- iya sa Azul Restau­rant dinhi sa dak­bayan sa Sugbo ang mi­pakita ni­ini pinaagi sa iyang pro­dukto nga gitawag og “Abog sa Yawa.”

Ang “Abog sa Yawa” nag­sugod isip usa ka sim­ple nga pan­im­pla sa Azul Restau­rant sa di­hang gi­paila ni­ini ang taas nga bersyon sa tus­lob-buwa, usa ka pagkaon sa dalan nga hin­imo sa utok sa baboy.

Gi­langkoban sa tulo ka matang sa chili pep­pers nga ku­likot, labuyo ug Scotch Bon­net, ang mga panakot nga gi­pauga hang­tud nga kini nahi­mong usa ka pino ug red-or­ange nga sub­stan­siya.

“In this highly com­pet­i­tive time, it is im­por­tant to cre­ate some­thing orig­i­nal. Be unique so that you can cap­ture peo­ple’s at­ten­tion,” ma­tod pa ni Sekong.

Ang condi­ment nga gibali­gya sa P50 ang putos, misikat dayon sa masa ug su­lod sa duha ka ad­law, ang 200 ka pakete nga apil sa unang batch nahurot dayon.

Kini ang nag­dasig ni Sekong nga mo­biyahe og kapin sa 50 ka kilo­metro sa haba­gatang bahin sa Sugbo aron makat- on og dugang mahi­tun­god sa Scotch Bon­net nga usa ka matang sa sili nga naug­mad sa mga taga Caribbean.

Apan sa wala pa ni misikat sa mga katawhan, si Sekong uban ang iyang mga abo­gado nanali­pod ba­tok sa In­tel­lec­tual Prop­erty Or­ga­ni­za­tion ( IPO) kay gus­tong i- ban sa IPO ang Bisayang pin­u­lon­gan nga “Abog sa Yawa.”

“The IPO tried to ban it and sug­gested an­other name. But I stayed firm and our team of lawyers man­aged to de­fend that … there was no writ­ten his­tory, no bind­ing doc­u­ment, to prove as to why the word ‘yawa’ is con­sid­ered as a cuss,” ma­tod pa niya.

Si Sekong mi­in­gon nga ang tu­mong sa iyang pro­dukto mao ang pag­sum­pay sa gap sa nagkalahi- lahing so­cioe­co­nomic classes.

“I want the rich peo­ple who usu­ally irk (sic) to­wards ex­otic food, to taste them with­out hav­ing to un­dergo un­com­fort­able ex­pe­ri­ences. And I want the poor to be em­pow­ered by show­cas­ing to ev­ery­one their unique­ness and cre­ativ­ity in cook­ing,” dugang pa ni Sekong.

(CDNPHOTO/MOREXETTE MARIE ERRAM)

MGA pakete sa Abog Sa Yawa nga hin­imu ni Ian Sekong. Kini nga hu­lag­way anaa sa FB ac­count ni Sekong.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.