Ka­gawasan sa mga Pilipino ang ka­bilin ni Don Sergio

Cebu Libre - - NEWS - ni Dafne Wences­lao

SA kat­a­pu­sang hol­i­day ning buwana saul­o­gon ang ad­lawng natawhan sa usa ka Sug­buanon nga usa sa pinakama- i mpluwen­siya’ng tawo sa atong na­sod.

Sa Sugbo na gi­pan­ganak ang ikau­pat nga pres­i­dente sa Pilip­inas – si Sergio Osmena Sr. ni­ad­tong Se­tyem­bre 9, 1878.

Bise- pres­i­dente si Osmena ni Manuel Que­zon. Sa ka­matayon ni Que­zon ni­ad­tong 1944, mip­uli si Osmena isip pres­i­dente hang­tod 1946.

Gi­ila man tuod nga “Grand Old Man of Cebu” si Osmena, apan sa ka­batan-unan pa lang niya usa na siya ka maay­ong ihemplo.

Usa ka re­porter sa El Bo­letin de Cebu ug El Comer­cio si Osmena. Sa edad nga 21, gi­pan­gu­lo­han niya ang El Nuevo Dia. Usa ka man­ta­laan nga naghis­got sa mga kon­trober­siya sa re­bo­lusyon sa pag- abot sa mga Amerikano.

Sa edad nga 27, napili na siyang gob­er­nador sa probin­sya sa Sugbo. Hu­man sa duha ka tuig, siya ang giprokla­mar nga pinakau­nang speaker sa Philip­pine Assem­bly ni­ad­tong 1907 nga maoy pinakataas nga po­sisyon nga pwe­deng ma­gu­ni­tan sa usa ka Pi­noy.

Apan bunga sab kini sa pagkugi ni Osmena.

Usa ka work­ing stu­dent si Osmena hang­tod sa nahu­man siya og Law sa Univer­sity of Santo To­mas.

Sa pag­b­uto sa re­bo­lusyon, miba­lik siya sa Sugbo isip usa ka re­porter ug didto nakita ang iyang dedikasyon isip journo. Gita­gaan si y as a Med alla del Meri to Civil tun gods a i yang ‘ ex­cel­lence as jour­nal­ist .’

Miba­lik siya sa Manila ug gi­ti­was ang iyang pag- es­kwela. Sa bar ex­am­i­na­tion, nakuha niya ang ikaduhang pinakadakog av­er­age.

In­telihente ug usa ka na­cional­ista si Osmena.

Nahi­mong senador si Osmena niand­tong 1922, ug mas gi­pan­gus­gan nila ni Que­zon ang in­de­pen­dence sa Pilip­inas pa­maagi sa pag-atubang sa Amer­i­can Congress hang­tod sa na­p­a­tu­man ang Ty­d­ings- McDuffie Act o Philip­pine In­de­pen­dence Act.

Usa ka or­di­nary­ong Sug­buanon lang si Osmena, apan atong natagam­ta­man ang ka­gawasan tun­god kaniya ug sa uban pang mga ni­ag­ing bayani sa atong na­sod.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.