Ang gamhanang ka­mung­gay

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Rick Gabuya

Gawas nga lamian kini nga utanon, ang da­hon sa ka­mung­gay epek­tibo usab nga tam­bal sa li­boan na ka tuig. Bisan ang Ayurvedic medic­i­nal sys­tem nagkanayon nga kini tam­bal sa labaw 300 ka mga sakit.

Gitawag sa mga eksperto ang ka­mung­gay (moringa) nga mirac l e veg­etable tun­god s a daghang kagami­tan ni­ini.

Gawas nga hi­tik kini sa mga an­tiox­i­dants, grabe usab ang mga nut ri e n t s nga makuha gikan sa maong otanon nga sayon ra kaay­ong patubuon. Komon ang ka­mung­gay sa Pilip­inas tun­god kay nag orig­i­nate kini sa haba­gatang Asya ug tibuok tropiko.

Gawas nga lamian kini nga utanon, ang da­hon sa ka­mung­gay epek­tibo usab nga tam­bal sa li­boan na ka tuig. Bisan ang Ayurvedic medic­i­nal sys­tem nagkanayon nga kini tam­bal sa labaw 300 ka mga sakit.

Makuha usab sa da­hon ni­ini ang cal­cium, pro­tein, beta carotene, potas­sium, vi­ta­min C, min­er­als, vi­ta­mins, es­sen­tial amino acids ug uban pa. Taas usab ang an­tiox­i­dants sa ka­mung­gay sama sa vi­ta­min C, quercetin, beta- carotene ug chloro­genic acid. Ang ulahi na­pa­matud- an nga mupu­gong sa ab­sorp­tion sa asukar sa mga cells ug mupa ubos sa blood sugar level.

Mu­pau­bos sa blood sugar

Ang ka­mung­gay adunay anti-di­a­betic ef­fects sala­mat sa mga im­por­tan­teng com­pounds ni­ini sama sa isoth­io­cyanates. Gi­in­gon sa usa ka pag­tuon nga ang mga babaye nga mukaon ug p i to ka gramos sa pow­dered nga da­hon sa ka­mung­gay kada ad­law su­lod sa tulo ka buwan mi­u­bos sa 13.5 por­siyento ang ilang blood sugar.

Tam­bal sa panghubag

Ang flavonoids, isothio- cyanates ug phe­no­lic acids sa da­hon ug liso sa ka­mung­gay aduna usa’y anti-in­flam­ma­tory fea­tures. Sigon pa sa Epoch Times ang anti-in­flam­ma­tory prop­er­ties sa ka­mung­gay tam­bal sa stom­ach ul­cers. Ang moringa oil o Ben oil, gi­in­gon nga mu pro­tek­tar sa atay ba­tok sa in­fla­ma­tion.

Makau­bos sa choles­terol

Sigon pa sa usa ka an­i­mal study, adunay epekto ang ka­mung­gay nga susama sa tam­bal nga sim­vas­tatin para ma­pau­bos ang choles­terol.

Ang liso ug da­hon sa ka­mung­gay gi­in­gon usab nga mu pro­tek­tar ba­tok sa ar­senic tox­i­c­ity. Ang ar­senic con­tam­i­na­tion sa tubig mao karon ang usa sa mga giban­tayan ug maayo sa tibuok kali­b­otan.

Liso sa ka­mung­gay puedeng mu pu­rify sa tubig

Gi­in­gon usab nga ang da-

hon sa ka­mung­gay hi­tik sa fiber nga maoy mulimpyo sa tinai sam­tang ang liso ni­ini gi­tuhoan nga mas maayo pang mu pu­rify sa tubig kaysa kasagarang naan­dan nga syn­thetic ma­te­ri­als. Gi­in­gon usab nga ang moringa adunay abil­i­dad sa pag­bun­tog sa mga harm­ful...

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.