10-anyos mibutyag sa mga sikreto sa pag­su­lat

Cebu Libre - - NEWS - /JOHN CARLO A. VILLA RUE LUG CEBU DAILY NEWS

Ang sikreto sa maay­ong pag­su­lat dili lang makuha sa mga sikat nga no­belista kung dili bisan sa usa ka 10-anyos nga bata.

Si Manuel An­gelo Gi­cos, anak ug musikero ug usa ka mag­tu­tudlo, mi­in­gon nga siya mas maka­pa­hayag ug klaro sa iyang kau­galin­gon pinaagi sa mga pu­long kumpara sa mga draw­ings.

“When I write, I feel that the words ex­press the per­son that I am. It ex­presses my per­son­al­ity so I don’t have to ex­plain to other kids what I mean be­cause they can read it in my sto­ries,” ma­tod pa ni Gi­cos nga nag­mugna usab ug iyang kau­galin­gong fan­tasy sto­ries.

Du­gang pa ni Gi­cos nga ang pa­dayon nga pag­basa sa mga li­bro ug ka­nunay nga pag­bansay makahimo sa tawo nga usa ka maayo nga mag­susu­lat.

“You can never be good at some­thing if you do not prac­tice a lot. Like mu­si­cians, you have to prac­tice so you will get bet­ter and bet­ter ev­ery day,” nagkanayon ang Grade 4 pupil sa Univer­sity of South­ern Philip­pines Foun­da­tion (USPF).

Matud pa sa iyang English teacher nga si Marde­line Miller nga si Gi­cos usa ka utokan nga bata kay siya gana­han mag­pakita sa iyang mga imahi­nasyon pinaagi sa iyang mga pu­long.

“He asks a lot of ques­tions and cre­ates sto­ries which makes teach­ers like me more hard­work­ing be­cause I have to do ad­vance read­ings and re­search,” hin­abi pa ni Miller.

Si Miller mikuyog kang Gi­cos ug siyam ka mga ti­nun-an sa USPF sa ikat­u­long hugna sa sesyon sa Siloy Cam­pus Jour­nal­ism nga gi­pahi­gayon ni­ad­tong Agosto 30 sa main func­tion room sa USPF Main Cam­pus sa Barangay Lahug, Cebu City.

Ang work­shop nga gior­gan­isa sa CDN ug USPF, mao sab ang naghatag og ideya sa mga mag­tu­tudlo nga si Gaye Katrin Ca­jes, Jhoanna Miñoza ug Lyka Pa­quera sa Maria Montes­sori In­ter­na­tional School- Talam­ban Cam­pus nga mag­sugod sa ilang kau­galin­gong school pa­per.

“It is chal­leng­ing to start a school pub­li­ca­tion be­cause we are new to this. We don’t re­ally know what ar­ti­cles to in­clude in the school pa­per. We’re happy we get to at­tend this be­cause it serves as a guide as we are in the process of set­ting up our own pub­li­ca­tion,” du­gang pa ni Miñoza.

Gawas sa USPF ug MMIS, ang laing mga prib­adong es­kwe­la­han nga misalmot sa cam­pus jour­nal­ism ses­sion nga gi­paluy­ohan sa Jol­libee ug Global Busi­ness Power mao an gS ac red Heart School-Ate­neo de Cebu, ug Sto. Niño Mac­tan Montes­sori School.

Labing menos 60 ka mga es­tudyante ug 17 ka mag­tu­tudlo ang mi­ta­m­bong sa tibuok ad­law nga sesyon sa CDN.

Ang usa ka edi­tor sa CDN nga si Doris Bong­cac, kinsa usa sa mga naga­bansay sa mga par­tisi­pante, mi­his­got nga kini mao ang labing in­quis­i­tive nga batch karong tu­iga sa Siloy Cam­pus Jour­nal­ism Work­shop se­ries.

Ang Siloy Cam­pus Jour­nal­ism Work­shop nga nag­sugod sa mi­ag­ing tuig isip kay usa ka joint ini­tia­tive sa mga de­par­ta­mento sa ad­ver­tis­ing, mar­ket­ing ug ed­i­to­ryal sa CD N , kabahin sa ilang cor­po­rate so­cial re­spon­si­bil­ity nga pag­bansay sa mga umaabot nga mga tig­balita.

ANG Siloy Cam­pus Jour­nal­ism se­ries naghin­aut nga makat-onan sa mga batang ma­nunulat dili lamang ang sikreto sa maay­ong pag­suwat kung dili ang eth­i­cal stan­dards nga da­pat timan-an sa tanang jour­nal­ists.

MGA batan-ong ma­nunulat misalmot sa Siloy Cam­pus Jour­nal­ism sem­i­nar nga gi­pahi­gayon sa Univer­sity of South­ern Philip­pines Foun­da­tion main cam­pus sa Lahug ni­ad­tong Agosto 30.

USA sa mga par­tisi­pante na busy pag kopya sa mga writ­ing tips nga gi­hatag sa mga re­source speak­ers,

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.