Robin hi­narang ng Im­mi­gra­tion, di pinaya­gang pumunta ng China

Cebu Libre - - NEWS -

DISMAYADO ang ac­tion star na si Robin Padilla nang hindi mat­u­loy ang pag­punta niya sa China mat­a­pos mag-is­sue ng hold de­par­ture or­der ang Bureau of Im­mi­gra­tion.

Id­i­naan ni Bi­noe sa kanyang Ins t a g r a m a cco u n t a n g kanyang sama ng loob. Aniya, “Isa na na­mang dagok ang bu­malot sa isang makasaysayang ganap na maka­pag­bibi­gay sana ng mas ka­mu­la­tan sa ak­ing pag aaral ng kasaysayan ng Inang­bayan bago du­mat­ing ang mga man­anakop na mga puti mula sa Europa.

“Ako’y pinalad na maim­bita ng ma­hal na prins­esa ng Sul­tanate of Sulu para tu­mungo sa China at masak­si­han ang ma­g­a­ganap na pagdiri­wang ng na­pakatan­dang re­lasyon ng malakas na bansang Tsino/China at ng Sul­tanate of Sulu.

“Sa hindi maipali­wang na pangya­yar i ay hindi ako makakaalis ng bansa dahil ako ay may hold or­der sa Bureau of Im­mi­gra­tion.

“Na­pak­ag­ulo ng na­ganap na ito sapagkat noong ako’y (bi­gyan) ng con­di­tional par­don lamang, kailan­man ay hindi ako nagka­roon ng suli­ranin sa pa­galis ng Inang­bayan pero ngayon na Ab­so­lute Par­don na ako ay ngayon pa ako nabiyayaan ng hold or­der ng BI.

“Bini­gyan na po ako ng isang pagkakataon ng Pan­gulo Ro­drigo Duterte, sana po ay pati ang mga nasa ilalim na san­gay ng gob­y­erno ay bi­gyan din ako ng pagkakataon.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.