Buwakan ni Ale­jan­dra

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Agnes B. Alpuerto

Sa ka­pas­pas sa da­gan sa oras sa syu­dad, us­a­hay atong makalim­tan ang paghunong, pag­pahuway makadyot, ug paghatag og tagad sa atong ki­naiya­han.

Naay usa ka lu­gar sa Barangay Gaas sa lung­sod sa Balam­ban nga may nin­dot nga dalit sa tanang gus­tong mu- re­laks, mag- en­joy duyog ang ki­naiya­han. Usa ka oras lang gikan sa syu­dad sa Sugbo, imo nang maabot ang Buwakan ni Ale­jan­dra sa Barangay Gaas.

Sa ngalan pa lang daan, imo nang mahibaw-an kung unsa ang gi­tanyag sa maong dapit – kapin sa 200 ka klase sa mga buwak nga way ti­hik-ti­hik sa pag­bukad.

Su­lod sa 700 square me­ters nga yuta, makita ang nin­dot na pagk­a­grupo-grupo sa mga buwak de­pende sa klase ug kolor.

Ang buwak nga ‘birth­day cake’ naa gi­pahimu­tang sa tunga, san­glit mao kini kasagarang tuyo sa mga bisita.

Gani, si Dindin Ta­ri­man nga gikan pa sa syu­dad sa Man­daue, nag-se­l­e­brar sa iyang ika-59 nga ad­lawng natawhan sa Buwakan ni Ale­jan­dra.

Ma­tod ni Dindin, gip­ili niyang mag- birth­day sa maong lu­gar aron makita ang lain-laing klase sa mga buwak.

“Unique man gud siya. Ga­may ra ang mga in­gon ani nga lu­gar diri sa Cebu. Ako gyud ning i-rec­om­mend sa akong mga kaila,” matudp an iDind ink­ins a giubanan sa iyang bana ug mga hi­gala.

Ang taxi driver sab nga si Dodong Si­clot, per­sonal nga gibisita ang Buwakan ni Ale­jan­dra aron iya kin­ing ma­sug­yot sa iyang mga pasa­hero sa syu­dad.

Uban ang iyang uyab, gili­bot nila ang tibuok buwakan ug ni ku haog mg a lit rat on gaiy au sab ga mi ton pag dan ipaog daghang pasa­hero nga mo­bisita sa Barangay Gaas. Pag-us­bong sa tur­ismo Ma­tod pa ni Eleu­terio Gen­tapa, ang nag­dunala sa Buwakan ni Ale- jan­dra, ang maong proyekto gi­abli­han sa pub­liko ni­ad­tong buwan sa Mayo hu­man sa dul- an usa ka tuig nga preparasyon.

Si Gen­tapa nga usa usab ka kon­se­hal sa Barangay Gaas, nagkanayon nga tu­mong sa barangay ang pag­paus­baw sa tur­ismo sa Gaas ug sa tibuok lung­sod sa Balam­ban.

“Gusto gyud namo nga ma­hata­gan og tagad ang among barangay kay daghan gyud ming ika­pasi­garbo, sama sa among mga buwak,” ma­tod pa ni Gen­tapa.

Mi­in­gon si Gen­tapa nga ang pan­gan sa lu­gar gikuha sa ngalan sa in­a­han sa iyang asawa, kinsa maoy tag-iya sa luna nga gigamit sa buwakan.

“Si Ale­jan­dra, ang in­a­han sa akong asawa, mahiligon gyud siya og buwak. Daghan siyag col­lec­tion nga mga buwak. Nahu­nahu­naan pud namo nga

nin­dot pam­i­na­won ang maong ngalan, busa among gigamit.”

Si Gen­tapa mismo ang nag land­scape sa Buwakan ni Ale­jan­dra.

Ma­tod niya, gi­tuyo niyang igru­pogrupo ang mga buwak aron dili dayon ma­pul-an ang mga bisita. Iya usab gibu­tan­gan og mga foot­path o trail ang tibuok lu­gar aron dili mata­makan ug madaot ang mga tanom.

Gawas sa birth­day cake, may daghan sab nga kolor sa morn­ing glory, dalia, gu­mamela, star­clus­ter ug uban pa. Aduna usa’y mga lain- laing porma sa arko aron makadun­gag sa atraksyon.

May mga tourist guides sab sa Buwakan ni Ale­jan­dra nga maoy mopailaila sa mga bisita sa mga klase sa buwak, sa is­to­rya luyo sa maong lu­gar ug tigkuha na sab og litrato isip sou­venir.

Daghan pa og plano ang Barangay Gaas alang sa Buwakan ni Ale­jan­dra. Sunod tuig, abli­han sa pub­liko ang ikaduhang bahin sa buwakan nga mag­tanyag sab og lain-laing matang sa buwak.

Tataw ni Gen­tapa, daghan pang buwak ang wala nila gi­pakita sa pub­liko aron ma- excite pa ang mga tawo nga mo­bista pag-usab.

Abli­han sab sunod tuig ang Gaas Falls, banana plan­ta­tion ug veg­etable farm nga gi­panglantawang mosikat usab sama sa Buwakan ni Ale­jan­dra.

Pho­tos by Tonee De­spojo

TONEE DE­SPOJO/RICK GABUYA

MANAGHIGUG

MAAY, mag barkada, kauban sa tra­baho o pam­ilya, midagsa na karon sa Buwakan ni Ale­jan­dra tun­god sa mga nin­dot ni­in­ing mga buwak sa Gaas, Balam­ban.

TONEE DE­SPOJO

SIGURADONG mabu­sog ang imung mata sa mga nin­dot nga mga buwak sa Buwakan ni Ale­jan­dra.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.