Mga pinireso gi­pahimo og adorno sa Pasko

Cebu Libre - - NEWS - John Carlo Vil­laruel ug Cebu Daily News

Haron ma­lin­gaw ug makak­warta a lang sa umaabot nga Pasko, ang mga piniriso sa Cebu City Jail gi­tu­gotan nga mo­himo og mga dekor asyon sa Pasko nga puedeng ibali­gya.

Si En­gi­neer Ken­neth Carmelita En­riquez sa Cebu City En­gi­neer­ing Of­fice mi­in­gon nga ang paghimo sa mga deko­rasyon sa Pasko ubos sa pro­grama nga gi­pa­si­ug­da­han sa City En­gi­neer­ing Of­fice.

Mi du g a n g si E nriquez nga siya mita­bang sa pag­tukod sa pro­grama sa di­hang gi­as­sign siya sa Cebu City Ja i l .

“Those in­mates who were al­ready trained, can also help in train­ing other in­mates,” hin­abi pa ni En­riquez.

Ang mga deko­rasyon sa Pasko naglakip sa mga pro­dukto nga gihi- mo pinaagi sa arte sa knot­ting cord o mga hilo sa mga sum­banan aron paghimo sa deko­rasyon nga gitawag og “Macr ame.”

Siya midugang nga i ya n g gi s u g d a n an g proyekto uban ang 20 ka piniriso nga gibansay sa pang­inabuhian. Hin­uon, siya mi­in­gon nga unom lang sa 20 ang nakahu­man sa pag­bansay.

Gawas sa deko­rasyon sa Pasko, ang mga babayeng bini­langgo gi­tud­loan usab sa paghimo ug sabon, bag, mga kadena ug uban pang deko­rasyon.

Si Mark Badil­las, usa sa mga benepisyaryo sa maong proyekto, mi­in­gon nga ang pro­grama daku og nata­bang kanila kay gawas nga sila makak­warta, nagsilbi usab kini ni­lang kalin­gawan sam­tang naghu­lat sa ilang sen­ten­siya su­lod sa bi­lang­goan.

“We are thank­ful be­cause it re­ally help us a lot so that we could change our­selves, es­pe­cially when we will be re­leased from this fa­cil­ity,” dugang pa ni Badil­las nga nabi­langgo su­lod sa usa ka tuig tun­god sa ile­gal nga droga.

Ang mga deko­rasyon sa Pasko gibali­gya gikan P50 pataas. /

CDN FILE

Cebu City Jail in­mates have been mak­ing Christ­mas dec­o­ra­tions since 2011 as shown by this Nov. 24, 2011 photo of a lan­tern dis­played along V. Rama Av­enue.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.