Manglaag ta sa Kan­sai Re­gion sa Ja­pan

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Chris­tine C. Tor­regosa

Unsa man gyod ang magic sa Ja­pan nga daghan mang mga tawo ang gusto mo­bisita didto? Kon gusto ka ug lu­gar nga hi­tik sa cul­tural ug his­tor­i­cal her­itage, man­gadto kita sa Kan­sai Re­gion. Kini naglangkob sa mga siyu­dad nga Ky­oto, Osaka, Kobe ug Nara.

Karong se­m­anaha akong ipaam­bit ang mga nin­dot nga ta­lan-awon sa Ky- oto ug Nara City.

Ky­oto

Ang Ky­oto mao ang kap­i­tal sa Ja­pan gikan sa 794- 1869. Ang mga lu­gar nga an­gay ma­suroyan sa Ky­oto mao ang:

1) Ky­oto Im­pe­rial Palace

Ang kanhi pin­uyanan sa Im­pe­rial fam­ily. Im­pres­sive kaayo ang pagkahimo sa mga struc­tures. Makita sa su­lod ni­ini ang nag kain-laing gar­dens. Dakoang maong lu­gar, maong ki­na­hanglan nga mosayo para dili pa kaayo crowded.

2) Kinkaku-ji ( The Golden Pav­il­ion)

A Bud­dhist hall con­tain­ing relics of Bud­dha. Nin­dot kaayo tan-awon ang tem­ple kay naa sa kilid and dako kaayo nga lim’aw nga naay dagkong isda nga Koi. Nagkalainglaing mga ka­hoy, mga bato ug mga tanom ang nag­pali- bot ni­ini. Naa say mga tu­bod nga hinlo kaayo ang tubig.

3) Nijo Cas­tle Gisug­dan ug gama sa 1603, kini ang pinuy-anan sa Ky­oto ni Toku­gawa leyasu, ang pinakau­nang shogun sa Edo pe­riod (1603-1867). Su­lod sad sa com­pound makita ang Ni­no­maru Palace nga adunay gitawag ug Nightin­gale floors kay magtin­gog ang sawog kung naay mo­tunob ni­ini ug kini ang se­cu­rity mea­sures kung naay mga in­trud­ers.

4) Kiy­omizu-dera Bud­dhist tem­ple nga naa sa Mt. Otowa. Maanin­dot ang view inig gawas sa dakong ve­randa.

5) Arashiyama Makita sa lu­gar ang mga lokal ug langyaw nga mga bisita nga mag­sul-ob sa tra­di­tional Ja­panese cos­tume nga Ki­mono. Kung gusto ka nga maka ex­pe­ri­ence nga mag-

sul-ob s a Ki­mono, na ay daghang magpa-abang ug tag JP yen 2,500- 3,000. Apil na sa abang ang san­dal/bakya, bag ug ang hair flower or head­dress. Sa among na ex­pe­ri­enced, dugay diay ang pag­sul-ob sa Ki­mono. Moabot ug 30 min­u­tos una ma kom­pleto. Sa Arashiyama sad makita ang sikat nga bam­boo for­est.

6) Maruyama Park Kini ang lu­gar nga ki­na­hanglan bisi­taon sa pana­hon sa cherry blos­soms kay gi­pal­i­b­otan kini og mga cherry trees.

Nara City

1) Nara Park Su­lod sa maong park ang To­dai- ji tem­ple, Ko­fuku- ji Bud­dhist tem­ple, pagoda ug mga free roam­ing deers. Mapa bilib ka sa crafts­man­ship sa pagoda ug sa mga tem­ples. Pwede ka mopakaon sa mga deers pero pahi­mangno lang nga dili mag­pasaya-saya ug pakaon sa mga lalaki nga deers or bucks kay kini sila mga ag­gres­sive. Dili sad maayo nga mag dala og pagkaon kay kuso gmanim ho tug pagkaon ang mga usa. Hapit gyod inta­won ko ma­sun­gag sa duha ka bucks nga nag-ilog sa akong pagkaon.

Dili lang ang mga maanin­dot nga lu­gar ang imong ma­gus­to­han sa Kan­sai area kay aduna usab sila’y:

1) Mga lami­ang pagkaon

May pagk am a ha lang Ja­panese food pero dili gyod ka magma­hay kay garan­ti­sadong lamian ug presko kaayo ang mga in­gre­di­ents. Mas barato ang mga pagkaon sa Kan­sai area kaysa sa Tokyo, so dili ki­na­hanglan nga magtipid kaayo sa pagkaon. Suwayi gyod ang ilang tempura odon nga sim­ple kaayo ang mga in­gre­di­ents pero pagkalami sa init nga sabaw. Dili lang mga Ja­panese food ang lami­ang pagkaon didto, naa say burger nga fresh ug crispy kaayo an­glet­tuceugjuic yang dagkong kama­tis. Oh, gimin­gaw na kong naghuna-huna sa cheese burger sa Ja­pan.

Grabe sad ang mga desserts sa Ja­pan. Pagkadaghang klase sa mga cakes ug pas­tries. Dili pa gyod tam-is, so ok kaayo sa nag diet ug sa mga di­a­betic, apan med y os a kits a bu ls akaym ah alma hall ang.Pero di lika magma­hay kay unang paak pa lang mura nag lan­git. 2) Mga boutan ug disi­plinado nga mga tawo

So­bra ka disi­plinado ang mga tawo sa Ja­pan. Dili mangla­bang sa dalan maski walay sakyanan kay mag­paabot gyod ug mo green na ang pedes­trian light. Dili sad ka makakita og mga ba­sura sa kalsada kay daghang ba­sur­a­han. Inig kaon sa mga restau­rants, ang mga tawo ang mo­hipos sa ilang ki­nan- an ( ex­cept sa fine din­ing restau­rants). Inig gawas sa mga pub­lic trans­porta­tion, pag­paabot gyod ug molinya. Hap­say kaayo ug walay gubot.

Very ac­com­mo­dat­ing sad ang mga Hapon ug mota­bang pag­pahiluna, labi na ug dili ka fa­mil­iar sa lu­gar. Dili ka ma­had­lok mawala kay mota­bang gyod sila sa mga tur­ista.

Grabe sad ka con­scious sa oras ang mga Ja­panese. On time gyod ka­nunay ug dili kuno ac­cept­able ang de­lay or late. First hand nakong nakakita nga nagda­gan inta­won ang porter pagbu­tang sa mga bagahe para dili ma late ug biyahe ang bus. ( Sa sunod se­m­ana, maglaag ta sa Osaka)

Pho­tos by Chris­tine Tor­regosa

NARA PARK

TEMPURA UDON

KOBE BEEF

KY­OTO Em­pe­rial Palace En­trance

EN­TRANCE Osaka Im­pe­rial Palace

ATM food

FRESH Ja­panese Burger

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.