OSAKA Moderno, maainidot ug makalin­gaw

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Chris­tine Tor­regosa

Ning atong pag­pa­dayon sa pag­suroy sa Ja­pan, ad­tuon nato ang moderno ug maanin­dot nga syu­dad sa Osaka. Unsa ang an­gay nimung suroyan didto?

1) Univer­sal Stu­dio Ja­pan

Ang labing sikat nga atraksyon sa Osaka mao ang Univer­sal Stu­dio Ja­pan or USJ. Nagkalain- laing mga rides nga gikan sa mga sal­ida sa Univer­sal Stu­dios ang makita ug masi­nati dinhi. Tun­god sa ka daghang bisita, gik­i­na­hanglan nga mag ad­vance pur­chase ka ug en­trance ticket para dili na magsige ug linya. Mas ad­vis­able usab nga mopalit ug ex­press pass around dili masayang ang oras sa paglinya il­abi na sa mga sikat nga rides sama sa Harry Pot­ter and the For­bid­den Jour­ney (4K3D), De­spi­ca­ble Me Min­ion May­hem, The Amaz­ing Ad­ven­ture of Spi­der Man-The Ride ( 4K3D), Hol­ly­wood Dream –The Ride ug uban pa. Kung wala kay ex­press pass, ki­na­hanglan duna kay taas nga pasen­siya kay moabot ug usa or duha ka oras ang pagl i nya una makasakay sa 5-10 minute rides.

Aduna say daghang mu of­fer og cos­tumes sama ni­lang Hermione o Harry Pot­ter. Nin­dot usab nga musakay sa Jur­ra­sic Park –The Ride, pero ad­vis­able nga mag­sul-ob ug rain­coat ug mag­dala ug ex­tra tshirt.

2) Osaka Cas­tle Park

Ang sikat nga Osaka Cas­tle Park adunay gi­dak- on nga 105.6 ka ek­tarya. Ki­na­hanglan mag­sul- ob ka ug kom­portable nga sap­atos kay dako kaayo ang imung suroy-suroyan. Makita su­lod ni­ini ang Osaka Cas­tle nga gi­hi­mong 7- story Osaka Cas­tle Mu­seum. Sa 7th floor ang view­ing deck ug didto nimo makita ang tibuok Osaka City. Mas anin­dot mo­bisita sa pana­hon sa Cherry blos­soms kay ang Nishi­no­maru Gar­den su­lod sa Osaka Cas­tle Park adunay 600 cherry trees.

3) Osaka Mu­seum of His­tor y

Moderno kaayo ang de­sign sa Osaka Mu­seum of His­tory. Mag­sugod ang mu­seum ad­ven­ture sa 10th floor di in ma kit aang par­tial re­con­struc­tion sa Daigoku­den sa pana­hon sa Nara Pe­riod, Naniwa Palace. Daghang mga life­size repli­cas sa mga ver­mil­lion-painted pil­lars ug mga man­nequins nga nag­sul-ob sa court dress sa maong pana­hon. Ang mga bisita pwe­deng mo­sul-ob sa mga court dresses ug magpa pho­toop. Mga se­nior ci­ti­zens ang mo as­sist ug silang tanan ac­com­mo­dat­ing kaayo sa hangyo sa mga bisita. Sila pa gy- od ang mokuha ug litrato. Sa 9F ang Mid­dle Ages and Early Mod­ern pe­riod. Naa sad sa laing mga floors ang mga naex­ca­vate from dif­fer­ent

sites, ug sa lower floor ang Mod­ern and Con­tem­po­rary Pe­riod. Very ed­u­ca­tional ang mu­seum maong iapil gyod sa imong itin­er­ar­ies.

4) Nagai Botan­i­cal Gar­den

Ang Nagai Botan­i­cal Gar­den su­lod sa Nagai Park adunay gi­dak-on nga 24.2 ek­tarya pero dili ka ba­tion ug kakapoy tun­god sa kanin­dot sa mga tanom ug buwak. Dako ug ha­la­pad ang ilang pond nga adunay lo­tus flow­ers, bao ug mga isda. Daghan sad ang ilang mga buwakan sama sa Hy­drangea Gar­den, Peony Gar­den, Chi­nese Peony Gar­den, Daylily Gar­den ug ang maanin­dot kaayo nga Rose Gar­den.

Ang mga ka­hoy gi or­ga­nize chrono­log­i­cally into forests of the times base sa rep­re­sen­ta­tive species. Naay in­ter­glacial age for­est, Gla­cial age for­est, Ter­tiary age for­est ug uban pa. Makita sa an­cient forests ang mga dagkong ka­hoy sama sa Dawn red­wood ug ang gi­ant Se­quoia. D ag hang mg a benches nga nag­pal­i­bot sa park nga pwede ni­mong ma­l­ingko­ran. Naa say mga vend­ing ma­chines nga nag­bali­gya ug mga bot­tled water ug juices. Daghang mga pam­ilya ang mag­pic­nic didto. Nag en­cour­age sab ang park sa mga bata nga adto mag­basa-basa ug mag­toon ila­wom sa kaka­hoyan.

5) Osaka Ten­noji Zoo

Dinhi makita ang 1,000 klase nga mga man­anap sama sa po­lar bear, pen­guins, panda, koalas ug uban pa.

6) Tom­bori River Cruise ug ang Takoy­aki

Sa 20 min­u­tos nga cruise sa Dotombori River imung makita ang mga restau­rants ug mga kalin­gawan sa isig ka kilid sa sapa. Makita usab ang daghang street­foods sama sa sikat nga takoy­aki. Pwede kang mol­ingkod sa mga benches kilid sa sapa sam­tang magkaon sa init ug lamian nga takoy­aki.

Text and photos by Chris­tine Tor­regosa

DOTOMBORI

NAGAI Botan­i­cal Park

OSAKA Mu­seum of His­tory

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.