Kugi ang nag­dala sa swerte

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Cris Evert Lato-Ruf­folo

Kun magkugi og pirmi, moabot gyud ang swerte. Kini gi­pa­matud-an ni Nel­son Ju­daya, nga nag­sugod sa iyang propesyon isip crew ug karon usa na ka malam­pu­son nga re­gional mar­ket­ing man­ager sa Visayas sa in­i­lang fast­food chain nga Jol­libee.

Lu­mad nga taga barangay Labo­gon, dak­bayan sa Man­daue, nag­dako si Nel­son kauban ang iyang mga ginikanan nga negosyante. Iyang Papa Bernardino ug Mama Pa­cien­cia nanagiya og karinde­ria, bak­ery ug mini-mart.

Ki­na­m­ag­wan­gan sa tulo ka man­ag­suon, siyete anyos pa lang si Nel­son nag­sugod na kini og panikaysikay sa ilang tin­da­han uban sa iyang mga manghod.

“Grow­ing up, maka- in­gon ko nga na­ex­pose na gyud ko og mar­ket­ing ug mer­chan­dis­ing. Ako ang tig­suwat anang ‘ul­ing for sale,’ sa presyo sa pan ug ngalan sa pan,” matud pa ni Nel­son.

Didto sa Cole­gio de la In­mac­u­lada Con­cep­cion Man­daue ug Holy Child School ( karon La Con­so­la­cion Col­lege), nahi­mong ak­tibo si Nel­son sa theatre ug arts.

Su­por­tado siya sa iyang ginikanan sa iyang hilig ug gusto.

Sa kole­hiyo, ni-en­rol si Nel­son sa kurso nga Med­i­cal Tech­nol­ogy isip pag­tu­man sa damgo sa iyang mga ginikanan nga mahimo siyang usa ka dok­tor.

A pans ai yang unang tuig sa maong kurso, nasakit ang iyang ama­han. Ang sakit nga di­a­betes ni­ini ni-com­pli­cate hi­n­ung­dan nga ka­nunay kin­ing madan­gat sa tam­bal­anan.

“Naglisod gyud mi ug di na ka-af­ford sila M am aug Pa pas a akong med­i­cal course. Bisan magsige sila og sto­rya nga ipa­dayon gi­hapon ang med tech, I needed to be re­al­is­tic,” sigon ni Nel­son.

Gita­gaan na siya og kwarta nga pang-en­rol apan ni­uli si Nel­son ug ni­in­gon sa iyang mga ginikanan nga di lang usa siya moeskwela.

Su­lod sa unom ka buwan, mita­bang si Nel­son sail ang negosyo. Tuig 1997 sa sec­ond se­mes­ter, mibal­hin siya sa Univer­sity of San Car­los ug nikuha sa kurso nga Fine Arts.

Didto iyang nahi­ma­mat ang hi­gala nga nag-aghat kaniya nga mo-ap­ply sa Jol­libee.

“Kay tabian ug ac­tive man ko, ni­ana siya nga pwede kaayo ko mag- host og par­ties. Pwede kuno ko ma­mar­ket­ing as­sis­tant,” matud ni Nel­son.

Ni-ap­ply siya sa Jol­libee SM City Cebu Branch ug nadawat sa tra­baho.

Nisugod siya og host og mga par­ties sam­tang nag­tungha. Sa sunod nga tuig, ni­bal­hin siya sa kur­song Psy­chol­ogy. Matud niya, mao gyud kini ang kurso nga iyang gusto.

Hu­man sa unom ka buwan, nahi­mong reg­u­lar em­ployee sa Jol­libee si Nel­son. Ang mga ben­e­fits niya sa ko mp anyai yang nagamit aron maka­pa­dayon sa pag­tungha.

“I was 20 years old and it was a big deal for me be­cause when you are hired as a reg­u­lar em­ployee that means the man­age­ment saw that you have good lead­er­ship, com­mu­ni­ca­tion and peo­ple skills, qual­i­ties which make you a po­ten­tial man­ager ,” matud ni Nel­son.

Sam­tang nag­tra­baho ug nag­tungha, ak­tibo si Nel­son isip theater ac­tor. Li­bre ang sakyanan, pagkaon ug adunay gamay nga pa- hali­pay nga nakata­bang usab sa iyang pag­tuon.

“I was blessed be­cause the store man­ager was very sup­port­ive of my aca­demic en­deavor,” sigon ni Nel­son. Gani, makahi­gayon pa siya og hatag og ta­bang pinan­syal sa iyang ginikanan ug mga ig­soon.

Sai yang pagka­work­ing stu­dent nakat-on si Nel­son sa pag­bal­anse sa iyang oras.

W ala yo ra sn ga iyang giusikan. Ki­na­hanglan fo­cus sa pana­hon sa klase. Mag­tuon siya sa jeep kay ang ubang oras gi­gahin na sa tra­baho.

Tuig 2001, nahu­man ni Nel­son ang kur­song Psy­chol­ogy. Nag­baha ang luha sa

NAG­SUGOD isip usa ka crew ug mis­aka sa iyang puwesto isip re­gional head sa Jol­libee, gi­pa­matud-an ni Nel­son Ju­daya nga kung may kakugi may asenso.

CHRIS­TINE TORREGOSA

GIPA-AM­BIT ni Ju­daya ang iyang kaagi ngadto sa ma­nunuwat sa Cebu Li­bre Cris Evert Lato-Ruf­folo.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.