Flow­er­horn

ANG YAWE SA PAGLAMBO SA PANGINABUHIAN

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni John Carlo Vil­laruel

Sa pas­pas nga paglambo sa teknolo­hiya ang ubang tawo makakita na karon ug mga amigo'g amiga sa on­line, ang uban pinaagi sa mga hi­gala, ang uban sa tra­baho ug ang pip­ila sa pana­hon nila sa kole­hiyo. Aduna sa’y nagkaila sa mga bars dinhi sa dak­bayan.

Apan aduna usa’y grupo sa mga tawo nga nagkaila tun­god sa komon nila nga hilig. Sama kani­lang John Rosal ug Marrs Buhisan ang mga tagiya sa BRM Aquar­ium and Pet Sup­plies nga nagkaila tun­god sa ilang sa hilig sa..... isda.

Ang 32-anyos nga si Rosal nga taga Tubu­ran, mga 96 kilo­met­ros sa ami­hanang kasagp an gSugbo,ug si Buhisan nga taga dak­bayan sa Lapu-lapu, nagkaila mga pito na ka tuig ang mi­l­abay.

Hin­abi pa ni Rosal nga usa ka sea­man, bata pa siya sa di­hang nahili­gan niya ang pag­buhi ug isda ug kini ang naghatag kaniya'g in­spi­rasyon nga biyaan ang pagka-sea­man aron tu­tokan ang pag­negosyo ug aquar­ium fish.

Ug ka­ni­ad­tong 2010, si Rosal nga usa ka hob­by­ist ug si Buhisan nga usa ka breeder, nagkaila hu­man ang kanhi uban ang iyang mga amigo, mi­palit og isda sa ulahi.

“Nag­sugod ko'g hobby ka­tong pag- sec­ond year pa nako. First time nagkaila mi ni Marrs, ni­adto ko sa ila ni­palit ug isda. Siya adto nga time, karaan na siya nga breeder. Sa barko man gud ko, sea­man ko. Pagkauli nako, nag- in­vest ko'g kwarta para mag­tukodko' g shop ,” nagkanayon si Rosal.

Si Rosal ug si Buhisan nag- tukod og shop diin sila nag­bali­gya ug nagkalahi- lahing isda. Apan pinakasikat ang ilang “Flow­er­horn” nga usa ka klase sa isda nga na­ban­tog tun­god sa tingkad ni­in­ing mga kolor ug dakung bukol sa ulo.

Ga­tu­san ang gi-breed nga Flow­er­horn sa man­aghi­gala nga muk­a­bat sa li­boan ka pe­sos ang presyo de­pende sa kolor ug gi­dak-on ni­ini.

“Dako siya’g ta­bang fi­nan­cially sa akong pam­ilya ug makawala sad sa stress. Once mag-negosyo ka da­pat ma­gen­joy pud ka. Murag business with plea­sure ba,” dugang pa ni Rosal.

Ang ilang pag-in­amigo­hay ug pagkahilig sa isda mi­hatag kanila ug daghang awards sa nagkalain- laing shows sa tibuok na­sod nga mire­sulta sa pag-im­bitar ni­lang duha isip mga judge sa usa ka fish show sa Du­maguete ni­ad­tong 2015.

Apan dili ikalalis nga lisod gyod ang pag­buhi ug isda hi­l­abi na ang pag- bal­anse sa pagkaon ni­ini aron nin­dot ang kali­dad ug him­sog kini.

“Ki­na­hanglan gyod sakto ang tem­per­atura, fil­tra­tion, ug im­por­tante sa isda. Ang kaon ki­na­hanglan bal­anse gyod siya,” si Buhisan mi­in­gon.

Hu­man sa ilang shows ni­ad­tong 2014 ug sa record­break­ing nga 142 en­tries ni­ad­tong 2016, si Rosal ug Buhisan karon nan­gan­dam sa usa na pod ka show nga ipahi­gayon dinhi sa dak­bayan sa Sugbo sa sunod tuig.

Si Rosal midugang nga sa pagkakaron sat­is­fied na siya

sa iyang kinabuhi hu­man niya ma­tu­man ang iyang damgo ka­ni­ad­tong bata pa siya.

“Tanan nakong pan­gan­doy as a hob­by­ist na­tu­man na­man kay una nacham­pion na akong isda. Ikaduha naa nami shop, ikat­ulo naka-or­ga­nize nami'g show, ikau­pat nakabreed na sadko,m ur ag­walanako gi-am­bisyon sa akong pagka­hob­by­ist. Ang ako is ta­bang nalang sa mga ubang hob­by­ists. But for me, na achieve na naku ang akong gana­han," in­gon pa ni Rosal.

(CDN PHOTO/LITO TECSON)

Gi­in­gon nga swerte ang isda nga flow­er­horn tun­god sa daw Chi­nese char­ac­ters nga tatak sa bukol ug lawas ni­ini hi­n­ung­dan nga taas karon ang de­mand sa maong isda.

(CDN PHOTO/LITO TECSON)

GA­TU­SAN ka mga is­dang flow­er­horn ang gi breed ni John Rosal ug Marrs Buhisan.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.