SCUBA DIVING 101 SA PACIFIC CEBU RESORT

Cebu Libre - - FRONT PAGE - NI JAMES SAVELLON PHOTOS BY TONEE DESPOJO

Sikat ang scuba diving sa tibuok kalibu­tan labi na sa Pilip­inas tun­god sa nin­dot nga kada­gatan ni­ini nga hi­tik sa nagkadaiyang ma­rine life.

Usa sa mga lu­gar dinhi sa Sugbo nga pop­u­lar kaayo ang scuba diving mao ang isla sa Mac­tan nga daghan usab kaayo ug dive shops. Usa na ni­ini ang PC Divers, usa ka iladong Pro­fes­sional As­so­ci­a­tion of Diving In­struc­tors ( PADI) dive shop nga naa sa Pacific Cebu Resort sa Barangay Subabas­bas, dak­bayan sa Lapu-Lapu.

Ma­tod pa sa Direc­tor of Re­cre­ation sa maong resort si Joe Gilig, nga usa usab ka mas­ter scuba diver trainer, makalan­goy na ang ilang mga bag- ong gi­tud­loan hang­tod sa 12-18 met­ros ila­wom sa da­gat, apan ki­na­hanglan tud­loan pa sa ba­sics sa scuba diving.

“So tud­loan gyud kag course af ter wear­ing sa full scu- ba equip­ment. Mag tudlo og course breath­ing, sur­face, then i-sub­merge ka. Duna na syay upat ka ba­sic skills bag-o ta moadto jud og open wa­ter dive,” ni­in­gon si Gilig.

Gawas sa pag­gin­hawa sa tubig, ang ubang skills mao ang reg­u­la­tor clear­ing, reg­u­la­tor re­cov­ery, mask clear­ing, ug equal­iza­tion tech­niques.

Ang acro­nym nga scuba gikan sa self­con­tained un­der­wa­ter breath­ing ap­pa­ra­tus (scuba). Usa ki- ni nga un­der­wa­ter diving diin mogamit an gd ive rog breath­ing ga so com­pressed air pinaagi sa usa ka reg­u­la­tor ug ubang kagami­tan sama sa fins, mask, snorkel, ug wet­suit.

Apan ang pangutana, ngano nga mo­suway man gyud og scuba-diving?

“Even when you watch the aquar­ium, you en­joy al­ready. How much more (when) you see the ac­tual fish,” ma­tod pa ni Gilig.

Sa isla sa Mac­tan pa lang daan, puno na og ma­rine species sama sa mga tur­tles, li­on­fish ug klase- klaseng rays, sponges, corals ug gor­goni­ans.

Asoy ni Gilig nga 60% san ia pi ls a ilang train­ing mga Hapon, 15% ang Insi ku gang 25% sagol na ang ubang dayo ug mga Pilipino.

“Ac­tu­ally, we cater dif­fer­ent ac­tiv­i­ties. Mag­sugod tag in­tro diving. Not nec­es­sar­ily you can swim well. Tud­loan sa ka og ba­sic,” siya ni­in­gon.

“Ad­van­tage ani ( sa resort) is swim­ming pool is ( sic) walay cur­rent. Walay waves. Soko mport ab lei mong pagsu l-obs a equip­ment sa scuba, pag­prak­tis nimo og breath­ing, ang ba­sic skills matarong gyud nimo og prak­tis.”

Nagkanayon usab si Gilig nga ang ilang ba­sic scuba diving train­ing ipahi­gayon sa usa lang ka ad­law. Ang open wa­ter train­ing muk­a­bat ug tulo ka ad­law nga adunay aca­demic, con­fined ug upat ka wa­ter train­ing dives nga moda­gan og 12- 18 met­ros. Ang fun dive alang sa mga adunay diving li­cense makalan­goy na hang­tod sa 18 met­ros.

Ang ilang laing t rain­ing cour­ses nag la kips a Ad­ven­ture Diver, Ad­vanced Open Wa­ter Diver, Res­cue Diver, ug Emer­gency First Re­sponse ( EFR) diver.

(LIBRE PHOTO/TONEE DESPOJO)

ANG Pacific Cebu Resort nag tanyag karon ug ba­sic ug ad­vanced diving pro­grams.

(LIBRE PHOTO/TONEE DESPOJO)

SI Gilig (wala) ug mga miyem­bro sa iyang ba­sic diving pro­gram team kauban ang Cebu Libre writer nga si James Savellon.

(LIBRE PHOTO/TONEE DESPOJO)

SI Joe Gilig, and Direc­tor of Re­cre­ation sa Pacific Cebu Resort nag-ori­ent sa mga gus­tong makat-on ug scuba diving.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.