KROSWORD

Cebu Libre - - SHOWBIZ KASIKAS - ni Imelda J. Perez

PABABAG:

1 . Fer­di­nand __________, nakakaplag sa Pilip­inas 8. Min­ubo as dili 10. Bukid nga pinuy- anan sa mga diyos­diyos sa mi­tolo­hiya nga Griyego 11. Pu­long pag­pa­pili 12. Siyu­dad sa Ne­vada sa Tinipong Bansa sa Amerika 13. Ina­han ni He­len sa Troy sa mi­tolo­hiya nga Griyego 14. Atsa (Eng.) 15. Ikapi­tong nota sa musika 16. Ikat­u­long nota sa musika 17. Dakong bukag 18. Ikaduhang nota sa musika 19. ______, Sober­ano, artista 21. Spe­cial or­der (Abbr.) 22. Pagdili (Eng.) 23. Min­ubo sa kita 25. Pag-agay 27. Tawag sa ina­han 29. _____ Har­ris, langyaw nga ak­tor ug di­rek­tor 31. Sama sa (Eng.) 32. Ikau­pat nga nota sa musika 33. Bill dis­counted (Abbr.) 34. _____ Lim, artista 37. Pig­ing o pangilin sa Hawaii 39. Abot 40. Salag 42. Pu­long panudlo 43. _____ Ssen “Win­wyn” Mar­quez, Reina His­panoamer­i­cana 2017.

PAUBOS:

1. Margie ______ Floirendo, Miss Uni­verse 1973 2. Angga ni Alexan­der 3. Gyne­col­ogy (Abbr.) 4. Pag­pa­dayag sa pag­bati (Eng.) 5. Low pres­sure (Abbr.) 6. An­gela _____, artista 7. Sama sa (Eng.) 8. Kata­hap 9. Sugo sa pag-inat 11. Ki­netic en­ergy (Abbr.) 13. Angga ni El­iz­a­beth 16. Tawag kang Luzvi­minda 18. Pres­i­dente Ro­drigo ___ Duter te 19. _____ Piñas City 20. Iboga sa nukos 22. Min­ubo sa balas 24. Ikaduhang labing dako nga dapit sa Tinipong Bansa sa Amerika 26. Tawag kang Isagani 27. At­bang sa suw­erte 28. Anaa 30. _____ Bon­nevie, artista 33. Higot 35. Matang sa man­anap (Eng.) 36. Haba­gatan (Sp.) 38. Matang ( Tag.) 40. Po­ten­tial en­ergy (Abbr.) 41. Geode­tic en­gi­neer (Abbr.)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.