Mao Jude!

Makig­buwag si mi­sis kay dili siya ma mab­dos!

Cebu Libre - - FRONT PAGE - (Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso)

Jude,

Tam­bagi kuno ko unsa an­gay nako buha­ton sa akong asawa nga gusto na makig­buwag nako kay dili kuno siya maka anak. Ni­adto man gud mi ug doc­tor af­ter 2 years nga minyo mi kay wala man gyud siya na mab­dos. Didto mi gi in­g­nan nga siya ang naay de­peren­siya ug dili ako. Karon, kay ting maoy lagi ang Disyem­bre, nagkas­to­rya mi nga dili siya gana­han nga makuhaan kuno ko ug kali­pay nga magka anak kay siya ang dili pwede ma bun­tis. Love nako siya ug daghan pa man tin­gali mga op­tion Jude no? Open ra man ko sa pag adopt gani, pero siyem­pre mas gusto nako nga among anak gyud nga gikan namo kung mahimo. Ta­bangi ko kay iya na kuno kung i let go para makakita ko ug laing babaye nga maanakan nako ug mag­mali­payon ko. Daniel

Daniel,

Bisan ug unsa ka self­less pam­i­na­won ang gugma sa imong asawa dinha kan­imo, mas mu dapig ko sa imong de­sisyon nga man­gita ug laing op­tions para magka anak mo...whether through sci­ence (ar­tif­i­cal in­sem­i­na­tion, sur­ro­gacy nga gamit in­y­ong ge­netic ma­te­rial, ug nagkalain-laing pa- maagi) or sa pa­maagi sa pag adopt ug bata (kay tin­uod ka, daghan mga sal­bahis nga ginikanan nga gibiyaan lang tawn nila ilang anak nga murag ba­sura, kung kinsa pa hi­noon ang maka anak, wala gi ampin­gan ang maong gasa). Last op­tion na intawn nang mag­buwag mo nga duna pa man moy gugma para sa usa’g usa.

Tin­uod ka, mang­gawas gyud ang mga emosyon karong Pasko ug Bag-ong Tuig, ma­tod pa sa in­ingles, emo­tions run high. Basin ug na­sulti ra to niya dala sa iyang gibati an­ing pana­hona. Sto­ryahi ug ba­lik nga kalma mo ug gikan mo buhat sa usa ka bu­tang nga makapa hali­pay niya (Shop­ping? Ex­er­cise? Kaon sa gawas? Cou­ple’s mas­sage?), ug klaroha siya nga wala mawala imong gugma niya bisan pa ug dili siya maka anak, tu­tal dili man ni niya intawn sala o tin­uyoan.

Sa in­gon an­ing sit­wasyon, as­sur­ance ang gi­pan­gita sa imong part­ner, ug mao ni da­pat imong ihatag niya. Sudli dayon sa nagka lain laing op­tions nga avail­able para ninyo, and dis­cuss each one thor­oughly, para makuha pud ang iyang opin­ion hi­labon na nga in­volved gyud mong duha ini phys­i­cally, emo­tion­ally, ug fi­nan­cially ( kay dili baya barato intawn ang maong mga pa­maagi). Ang nin­dot nga tim­ing ini inig ka New Year, para new be­gin­ning gyud mo isip mag tiayon nga mag tagbo sa 2018.

Good luck niny­ong duha ug malam­pu­song bagong tuig kana­tong tanan! Jude

Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? I text sa numero 0922-830-6385, or ipadala sa jude­ba­calso@gmail.com

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.