Re­lasy­ong Ellen-John Lloyd nagsim­ula sa wal­walan, tu­tu­loy na nga ba sa kasalan?

Cebu Libre - - NEWS -

KUNG to­too nga na naka­plano nang mag­pakasal sina John Lloyd Cruz at Ellen Adarna sa susunod na buwan ay isang ma­g­a­n­dang pro­greso ‘yun s a kani­lang re­lasyon.

Ma­p­atu­tu­nayan nila na hindi lang laro ang kani­lang re­lasyon, hindi lang ‘yun re­sulta ng kani­lang pag­wawal­wal, kundi tu­nay na pag­mama­ha­lan ang na­ma­m­ag­i­tan sa kanila.

Pana­hon na rin para mag­buo ng isang pam­ilya si JLC. Nu­minipis na ang kanyang buhok, tu­mataas na ang kanyang hair­line, hindi na siya bum­a­bata.

Ito na ang pinakahinog na pana­hon para asika­suhin ng ma- gal­ing na ak­tor ang magka­pam­ilya, hindi siya habam­buhay na sikat at malakas, ang mga anak niya ang gagabay sa kanya ka­pag du­mat­ing na ang kanyang edad na so­bra- so­bra na ang lam­pas sa kalendaryo.

Ma­g­a­n­dang balita ito. Hi­hin­tayin ng buong bayan ang kani­lang pag­pa­pakasal. Ang re­lasy­ong nagsim­ula lang sa wal­walan ay mau­uwi pala sa al­tar. Na­pak­a­gan­dang senaryo ang patu­tu­nayan nila sa pub­liko ka­pag nat­u­loy ang kani­lang pag-iisang dib­dib.

Ellen Adarna ug John Lloyd Cruz

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.