Anak ni Ai Ai ki­nawawa ng ilang AlDub fans dahil lang sa b-day photo ni Alden

Cebu Libre - - NEWS -

SUNOD-SUNOD ang men­sahe sa text na tinang­gap namin mula sa mag-iinang Ai Ai de­las Alas, San­cho Vito at Sophia. Magkakaiba lang ang tema ng kani­lang text pero is alan gang tin­u­tum­bok—pasasala­mat.

Matind­ing pamba-bash kasi ang natik­man ni Sophia nang lum­abas ang re­trato nila ni Alden Richards sa so­cial me­dia. Na­pak­a­bilis ng paghusga ng ibang taga­su­porta nina Alden at Maine Men­doza, mang-aa­gaw at ma­landi raw ang anak ng Com­edy Con­cert Queen, nakaangkla lang sa Pam­bansang Bae ay ma­landi na agad?

Parang anak na rin ang tur­ing ni Ai Ai kay Alden, parang miyem­bro na ng kani­lang pam­ilya ang sikat na ak­tor, kaya du­malo sila sa se­l­e­brasyon ng birth­day nito.

Pati tu­loy si San­cho ay hindi naka­pag­pigil, uman­gat ang dugo nito sa ulo sa pag­tatang­gol sa kanyang ka­p­atid, wala nga na­mang kal­a­ban-la­ban si Sophia sa so­brang sakit ng mga sal­i­tang ib­in­abato la­ban sa kanya ng ilang AlDub fans.

Nat­u­ral, ina si Ai Ai, doble ang dat­ing sa kanya ng masasakit na sal­i­tang ip­inakakain kay Sophia ng mga walang ma­g­a­wang fans nina Alden at Maine.

Nananahimik nga na­man ang kanyang anak, nag­pare­trato lang si Sophia sa parang ka­p­atid na rin ni­tong si Alden, pero ang tindi na ng mga sal­i­tang ip­inang-upak sa kanya ng ibang AlDub fans.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.