Vhong nag­paalam sa It’s Show­time up­ang tu­tukan ang amang may sakit

Cebu Libre - - NEWS -

Nagdi­wang ng kanyang kaarawan si papa Vhong Navarro last Jan. 4 at nag­paalam muna sa It’s Show­time. Bibi­gyan niya muna ng pana­hon ang kanyang amang si Daddy Danilo na nasa os­pi­tal pa rin un­til now.

Na- con­fine ka­makailan ang ma­hal na ama ng TV host- co­me­dian at wor­ried na wor­ried si Vhong sa kundisyon nito. La­hat nga ng mga kasama­han niya sa tra­baho ay nag-alay ng dasal para sa ama nito at sa ma­g­a­n­dang kalusugan para sa buo niyang pam­ilya.

We wished for him the same at sin­abing a nam­ing nagig­ing masaya ang mad­lang pipol ka­pag masaya siya kaya da­pat siyang mas magka­roon ng strength.

Vhong Navarro

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.